Lidé se na Respondeo obracejí s nejrůznějšími problémy — kromě rodinných a majetkových záležitostí, které patří mezi nejčastější, se setkáváme s i dotazy, jako je ten maminky z Nymburska.

Dob­rý den,

Chci vás poprosit o odpo­věď na můj dotaz. Mám dvě dce­ry – ta škol­ní­ho věku one­moc­ně­la nešto­vi­ce­mi, mlad­ší, kte­rá cho­dí do škol­ky, byla zdra­vá. Pro­to mě pře­kva­pi­lo, když mně paní ředi­tel­ka ze škol­ky dopo­ru­či­la, abych pre­ven­tiv­ně necha­la zdra­vou dce­ru doma. Vzhle­dem k tomu, že inku­bač­ní doba nešto­vic je 3 týd­ny, muse­la by na tak­to dlou­hou dobu opus­tit škol­ku. Má mateř­ská ško­la prá­vo toto po nás poža­do­vat?

Na dotaz odpo­ví­dá práv­nič­ka naší orga­ni­za­ce Mgr. Ali­sa Nechan­ská:

Ano, lze to, ale pou­ze v odů­vod­ně­ných pří­pa­dech. Pod­le § 29 odst. 2 škol­ské­ho záko­na má mateř­ská ško­la povin­nost zajiš­ťo­vat bez­peč­nost a ochra­nu zdra­ví dětí při vzdě­lá­vá­ní. Pod­mín­ky zajiš­tě­ní upra­ví škol­ní řád (§ 30 odst. 1 písm. c)). Tak­též se upra­ví i pod­mín­ky před­chá­ze­ní vzni­ku a šíře­ní infekč­ních one­moc­ně­ní mezi dět­mi. Legisla­ti­va tedy umož­ňu­je a dokon­ce jim to i uklá­dá, aby škol­ky upra­vi­ly pod­mín­ky pro­vo­zu i s ohle­dem na před­chá­ze­ní šíře­ní infekč­ních one­moc­ně­ní. V odů­vod­ně­ných pří­pa­dech, kdy je ohro­že­na bez­peč­nost a ochra­na zdra­ví ostat­ních dětí je tedy opat­ře­ní ve for­mě odmít­nu­tí dítě­te při­mě­ře­né. Je mož­né neu­mož­nit pří­tom­nost dětí ve škol­ce, ale pou­ze pokud je ohro­že­na bez­peč­nost a ochra­na zdra­ví ostat­ních dětí.

Ješ­tě je nut­né dodat, že se nejed­ná o trest­ný čin šíře­ní nakaž­li­vé lid­ské nemo­ci pod­le § 152 trest­ní­ho záko­ní­ku, jeli­kož nešto­vi­ce nejsou na sezna­mu nakaž­li­vých lid­ských nemo­cí spe­ci­fi­ko­va­ných v pří­lo­ze 1 naří­ze­ní vlá­dy č. 453/2009 Sb.

Zdroj odpo­vě­di je také čer­pán z webo­vých strá­nek MŠMT