Rozvod. Emociálně a mnohdy i finančně náročný životní krok, který se v dnešní době bohužel nevyhne mnoha párům. Co je dobré vědět, když už v životě tato nepříjemná událost nastane?

Jsem vdaná, ale manželství už je nefunkční a ráda bych se rozvedla, co mám dělat?

V prv­ní řadě je tře­ba si ujas­nit, zda man­žel s roz­vo­dem sou­hla­sí a zda se domlu­ví­te i na dal­ších zále­ži­tos­tech s roz­vo­dem spo­je­ných (děti, maje­tek).

Exis­tu­jí dva typy roz­vo­du:

Nespor­ný roz­vod je vyu­ži­tel­ný pro man­že­le, kte­ří se domlu­ví jak na roz­vo­du samot­ném, tak na péči o děti a vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho jmě­ní man­že­lů. Kon­krét­ně k jeho pod­mín­kám pat­ří:

  • Man­žel­ství trvá nejmé­ně 1 rok a ale­spoň půl roku spo­lu man­že­lé neži­jí
  • Man­že­lé, kte­ří jsou rodi­či nezle­ti­lé­ho dítěte/dětí, uza­vře­li doho­du o úpra­vě pomě­rů (péče, výživ­né, pří­pad­ně styk s dítě­tem) a soud tuto doho­du schvá­lil
  • Man­že­lé uza­vře­li písem­nou doho­du o vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho jmě­ní man­že­lů (pří­pad­ně byd­le­ní a výživ­né­ho)

V tako­vém pří­pa­dě soud nezjiš­ťu­je pří­či­nu roz­vra­tu man­žel­ství.

Spor­ný roz­vod při­chá­zí v úva­hu ve chví­li, kdy jeden z man­že­lů s roz­vo­dem nesou­hla­sí nebo není mož­né spl­nit výše uve­de­né pod­mín­ky (doho­da o úpra­vě pomě­rů k dětem a záro­veň úpra­va majet­ku). I u toho­to roz­vo­du se řeší péče o nezle­ti­lé děti. Maje­tek u toho­to typu roz­vo­du není tře­ba řešit.

Máme nezletilé děti, jak vypořádat péči o ně?

Péči o děti řeší soud v rám­ci roz­vo­du jako prv­ní, a to for­mou samo­stat­né­ho opa­t­rov­nic­ké­ho říze­ní. Man­že­lé můžou uzavřít buď doho­du nebo nechat roz­hod­nout soud.

V pří­pa­dě doho­dy je tře­ba tuto doho­du zpra­co­vat písem­ně, upra­vit v ní, kdo bude o dítě po roz­vo­du pečo­vat, komu a v jaké výši je sta­no­ve­no výživ­né, pří­pad­ně upra­vit roz­sah sty­ku s dítě­tem nebo dal­ší úda­je a před­lo­žit ji sou­du ke schvá­le­ní.

Pokud k doho­dě nedo­jde, dá jeden z man­že­lů návrh k sou­du na úpra­vu pomě­rů k nezle­ti­lým dětem.

Jak vypořádat společný majetek?

Man­že­lé se můžou na vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho majet­ku (sem pat­ří i spo­leč­né závaz­ky, výživ­né na man­že­la, prá­vo byd­le­ní atd.) domlu­vit a sepsat písem­nou doho­du, pří­pad­ně nechat roz­hod­nout soud. Tře­tí vari­an­tou je situ­a­ce, kdy man­že­lé majet­ko­vé pomě­ry neře­ší; pak se spo­leč­né jmě­ní vypo­řá­dá po 3 letech po roz­vo­du samo.

Doho­da o vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho jmě­ní man­že­lů musí být písem­ná, s úřed­ně ově­ře­ný­mi pod­pi­sy a měla by ide­ál­ně vypo­řá­dat vše, co do spo­leč­né­ho jmě­ní man­že­lů pat­ří.

Návrh k sou­du na vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho jmě­ní man­že­lů při­chá­zí v úva­hu v pří­pa­dě, že se man­že­lé na vypo­řá­dá­ní majet­ku nedo­mlu­ví, ale jeden z nich (nebo oba) jej chtě­jí vypo­řá­dat. Na návrh jed­no­ho z man­že­lů pak roz­hod­ne o vypo­řá­dá­ní soud.

Kdo mi návrhy sepíše?

Návrhy a doho­dy si mohou man­že­lé sepsat sami nebo se mohou obrá­tit na advo­ká­ta, kte­rý jim návrh za napí­še (sepsá­ní advo­ká­tem je však zpo­plat­ně­no).

Kolik rozvod stojí?

Opa­t­rov­nic­ké říze­ní (úpra­va pomě­rů k dětem) je od soud­ní­ho poplat­ku osvo­bo­ze­no.

Za návrh na roz­vod man­žel­ství musí navr­ho­va­tel zapla­tit soud­ní popla­tek 2000 Kč. Pokud je nema­jet­ný, může zku­sit požá­dat soud o pro­mi­nu­tí toho­to poplat­ku.

Pokud jeden z man­že­lů dá návrh na vypo­řá­dá­ní spo­leč­né­ho jmě­ní man­že­lů sou­dem, popla­tek za toto říze­ní je také 2000 Kč. Popla­tek však může být i vyš­ší (např. 5000 Kč za kaž­dou vypo­řá­dá­va­nou nemo­vi­tost). I v tom­to pří­pa­dě lze zku­sit požá­dat soud o pro­mi­nu­tí soud­ní­ho poplat­ku.

Cena může dále vyrůst např. v pří­pa­dě, že jsou naři­zo­vá­ny zna­lec­ké posud­ky.

Dal­ší nákla­dy man­že­le čeka­jí, pokud se necha­jí zastou­pit advo­ká­tem – tam pak zále­ží na tom, co advo­kát zpra­co­vá­vá, kolik je naří­ze­no jed­ná­ní, jaké úko­ny v říze­ní dělá atd. Je vhod­né se na tyto nákla­dy infor­mo­vat pře­dem.

Při­pra­vi­la: Mgr. Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá