Od říj­na 2018 jsme roz­ší­ři­li služ­by našim kli­en­tům (obě­tem domá­cí­ho nási­lí), kte­ré dosud spo­čí­va­li kro­mě jiné­ho v posky­to­vá­ní práv­ní­ho pora­den­ství navíc i o bez­plat­nou mož­nost dopro­vo­du či práv­ní­ho zastou­pe­ní (na zákla­dě obec­né­ho zmoc­ně­ní).

Kdo je náš porad­ce v oblas­ti prá­va a co vám může nabíd­nout?

Oso­ba porad­ce v oblas­ti prá­va je naším zaměst­nan­cem, kte­rý má vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní v oblas­ti prá­va a prak­tic­kou zku­še­nost s pomo­cí obě­tem domá­cí­ho nási­lí a trest­ných činů i dal­ší­mi cílo­vý­mi sku­pi­na­mi. Poskyt­ne tedy odbor­nou pod­po­ru v oblas­ti prá­va, pora­dí a pomů­že s vypra­co­vá­ním podá­ní na úřa­dy, pro­ve­de vás pro­ce­sem jed­ná­ní s úřa­dy. Jde o oso­bu, kte­rá vás pak dopro­vá­zí nebo pří­mo zastu­pu­je při jed­ná­ní s úřa­dy, sou­dy, poli­cií a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi. Může za vás podá­vat návrhy, pře­bí­rat kore­spon­den­ci od úřa­dů a zejmé­na vám být dob­rým prů­vod­cem v neleh­ké život­ní situ­a­ci. Nejde o advo­kát­ní zastou­pe­ní, jde o zastou­pe­ní na zákla­dě obec­né­ho zmoc­ně­ní.

Jak si mohu požá­dat o dopro­vod na jed­ná­ní či zastu­po­vá­ní?

Prv­ním kro­kem je vždy kon­tak­to­vat Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo. Zde s vámi soci­ál­ní pra­cov­ník pro­be­re vaši stá­va­jí­cí život­ní situ­a­ci, a pokud shle­dá služ­bu práv­ní­ho pora­den­ství nebo zastou­pe­ní zmoc­něn­cem jako pří­nos­nou zor­ga­ni­zu­je prv­ní spo­leč­nou schůzku s porad­cem prá­va.

Co si mám při­pra­vit na prv­ní schůzku?

S vhod­nou pří­pra­vou vám pora­dí pra­cov­ní­ci Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo. Prv­ní vaší schůz­ky s porad­cem v oblas­ti prá­va se účast­ní soci­ál­ní pra­cov­ník, se kte­rým spo­lu­pra­cu­je­te a zná vaši stá­va­jí­cí život­ní situ­a­ci. Není tře­ba se niče­ho obá­vat. Na prv­ní schůzku je dob­ré vzít veš­ke­ré mate­ri­á­ly a pod­kla­dy, kte­ré máte k dis­po­zi­ci. Spo­leč­ně s porad­cem pro­be­re­te mož­né řeše­ní vaší situ­a­ce. V pří­pa­dě, že někte­ré doku­men­ty nemá­te k dis­po­zi­ci, je dob­ré vypsat si na papír ale­spoň úřad, kte­rý doku­ment vydal. Porad­ce v oblas­ti prá­va vám pak může pomo­ci vyžá­dat opis chy­bě­jí­cí­ho dokla­du.

Mohu vyu­žít slu­žeb dopro­vo­du nebo zastu­po­vá­ní, pokud již je říze­ní před úřa­dem v běhu?

Ano. Je zce­la běž­nou pra­xí, že se na nás obra­cí kli­en­ti, kte­ří již uči­ni­li něja­ké práv­ní kro­ky k řeše­ní své situ­a­ce. Někte­ří kli­en­ti byli v minu­los­ti práv­ně zastou­pe­ni např. advo­ká­tem, ale z nedo­stat­ku finanč­ních pro­střed­ků muse­lo být toto zastou­pe­ní ukon­če­no. I v tuto chví­li může­te být v dal­ším postu­pu zastou­pe­ni porad­cem v oblas­ti prá­va, kte­rý pro­stu­du­je dosa­vad­ní vývoj a kro­ky uči­ně­né ve vašem pří­pa­dě, pří­pad­ně se spo­jí s vaším před­cho­zím práv­ním zástup­cem za úče­lem pře­dá­ní spi­so­vé doku­men­ta­ce.

Jak pro­bí­há komu­ni­ka­ce s porad­cem v oblas­ti prá­va?

S porad­cem v oblas­ti prá­va je mož­né komu­ni­ko­vat tele­fo­nic­ky, e‑mailem, nebo nej­lé­pe osob­ně v rám­ci kon­zul­ta­cí. Kon­zul­ta­ce jsou pořá­dá­ny na zákla­dě před­cho­zí domlu­vy, a to pri­már­ně v mís­tě kan­ce­lá­ře Respon­dea v Nym­bur­ce, Kolí­ně, Mla­dé Bolesla­vi, pří­pad­ně po doho­dě s kli­en­tem i na jiném mís­tě.

Tato služ­ba je kli­en­tům k dis­po­zi­ci tepr­ve něko­lik měsí­ců, přes­to jsme se zepta­li práv­ní­ho porad­ce Respon­dea na prv­ní zku­še­nos­ti a pří­nos těm lidem, kte­ří ji mohou vyu­žít.

„ S kli­en­ty Respon­dea pra­cu­ji zatím pou­ze v řádech měsí­ců, již ale tato krát­ká doba uka­zu­je na jed­no­znač­ný pří­nos této služ­by a mož­nos­ti zastou­pe­ní na úřa­dech jako ces­tu správ­nou a vedou­cí k hma­ta­tel­ným výsled­kům.

Co kli­ent, to jiný pří­běh a také jiný vhod­ný pří­stup. Nevá­hám věno­vat čas kaž­dé­mu kli­en­to­vi pomo­ci mu s vytvo­ře­ním indi­vi­du­ál­ní­ho řeše­ní jeho momen­tál­ní situ­a­ce.

Někte­ří kli­en­ti vyu­ži­jí mých slu­žeb na jedi­né kon­zul­ta­ci, kde jsou nasmě­řo­vá­ni a dal­ší zále­ži­tos­ti si již řeší zce­la samo­stat­ně. Zůstá­vám jejich porad­ním hla­sem na mai­lu či tele­fo­nu, kdy se mohou na mě obrá­tit s žádos­tí o kon­zul­ta­ci kro­ků, kte­ré se roz­hod­li činit samo­stat­ně.

Kli­en­ti, kte­ří zaži­li něja­kou nepří­jem­nou situ­a­cí na úřa­dech, pak víta­jí zejmé­na dopro­vod na úřa­dy, poli­cii, sou­dy. Své věci rádi řeší samo­stat­ně, ale uví­ta­jí pod­po­ru a radu na mís­tě. Pře­lo­že­ní úřed­ních doku­men­tů „do češ­ti­ny“ nebo jen jis­to­tu, že v dané situ­a­ci nejsou sami.

Jed­ná­ní úřed­ní­ka s kli­en­tem, kte­rý při­chá­zí na jed­ná­ní spo­lu s porad­cem v oblas­ti prá­va, je pak pro kli­en­ta méně stre­su­jí­cí. Dohléd­nu na dodr­že­ní všech pro­ces­ních práv a postu­pů, pro­ve­du je celým pro­sem soud­ní­ho říze­ní, šet­ře­ní pře­stup­ků nebo trest­ním říze­ní. Komu­ni­ku­ji, v zastou­pe­ní kli­en­ta, s pří­pad­ným práv­ním zástup­cem pro­tistra­ny. Kli­ent nesto­jí pro­ti pře­si­le sám.

Řada našich kli­en­tů vidí svo­ji situ­a­ci jako bez­vý­chod­nou. Nezna­jí svá prá­va, mož­nos­ti ochra­ny a nástro­je, kte­ré jim zákon před­klá­dá. Děsí je před­sta­va změ­ti para­gra­fů a armá­dy úřed­ní­ků. Sna­ží se svo­ji situ­a­ci řešit podo­mác­ku ane­bo neře­šit vůbec a to i pod vli­vem „dob­rých rad“ oko­lí, že se stej­ně niče­ho nedo­mo­hou.

Prá­vě tady bych ráda ape­lo­va­la na všech­ny, kte­ří se aktu­ál­ně nachá­zí­te v nepří­z­ni­vé situ­a­ci. Řeše­ní exis­tu­je vždy! a není nic hor­ší­ho než stag­na­ce a nečin­né při­hlí­že­ní. Pří­pa­dy prv­ních kli­en­tů, kte­ří vyu­ži­li mož­nos­ti pora­den­ství a zastou­pe­ní jsou toho důka­zem, mají už svůj hap­pyend a o to jde v prv­ní řadě.“