Pomoc lidem s konflikty ve vztazích

Posky­tu­je­me bez­plat­nou psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pomoc lidem, kte­ří nezvlá­da­jí své kon­flikt­ní cho­vá­ní v part­ner­ských vzta­zích, při výcho­vě dětí či v sou­ži­tí s rodi­či.

Hádá­te se doma?
Nero­zu­mí­te si s part­ne­rem, part­ner­kou, rodi­či nebo dět­mi?
Zlo­bí vás cho­vá­ní vašich blíz­kých?
Trá­pí vás, že na sebe doma kři­čí­te a hádá­te se?
Vztek a zlost naru­šu­jí a kazí vaše vzta­hy s blíz­ký­mi?
Vyvo­lá­vá­te kon­flik­ty? Neu­mí­te se jim vyhnout?
Bojí­te se, že bys­te moh­li něko­mu ublí­žit?
V záchva­tu hně­vu jste už něko­mu ublí­ži­li?

Co nabízíme?

  • pomoc se zvlá­dá­ním kon­flikt­ních situ­a­cí
  • dopo­ru­če­ní, jak lépe vychá­zet s part­ne­rem či part­ner­kou, rodi­či nebo dět­mi
  • indi­vi­du­ál­ní i páro­vou psy­cho­te­ra­pii
  • mož­nost medi­a­ce
  • vše zce­la bez­plat­ně

Dokumenty ke stažení

O služ­bě
Leták

Podpora

Pro­jekt „Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích“ finanč­ně pod­po­ru­jí Minis­ter­stvo vni­t­ra ČR a měs­ta Kolín a Měl­ník.

Kontaktní informace

Pomoc s konflikty ve vztazích

tel: 775 561 881

Setká­ní pro­bí­ha­jí po před­cho­zím tele­fo­nic­kém objed­ná­ní od pon­dě­lí do čtvrt­ka od 8 do 15 hodin.

Pobočky

KOLÍN

Na Pus­ti­ně 1068

MLADÁ BOLESLAV

Sirot­ko­va 1242

MĚLNÍK

Bez­ru­čo­va 109

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz