Intervenční centrum pro pomoc obětem domácího násilí

Domá­cí nási­lí je jed­nou z nej­hor­ších forem útis­ku, pro­to­že se před ním lze jen těž­ko brá­nit. Ode­hrá­vá se za zdmi domo­vů, čas­to skry­to před zra­ky oko­lí. Agre­so­rem může být někdo z blíz­kých, napří­klad rodič, part­ner, ale také syn, dce­ra, vnou­če nebo spo­lubyd­lí­cí.

Pomá­há­me všem, pro kte­ré domov pře­stal být bez­peč­ným mís­tem a kte­ří se cítí ohro­že­ni ze stra­ny svých blíz­kých. Pra­cu­je­me s dospě­lý­mi a dět­mi od 6 let.

Obrá­tit se na nás mohou i svěd­ko­vé domá­cí­ho nási­lí – kama­rá­di, sou­se­di či kole­go­vé obě­tí domá­cí­ho nási­lí. Všich­ni u nás najdou důvě­ru, dis­krét­nost a poro­zu­mě­ní.

Necí­tí­te se doma bez­peč­ně?
Necí­tí se vaši blíz­cí doma bez­peč­ně?
Cítí­te se ohro­že­ni ze stra­ny nej­bliž­ších?
Ubli­žu­je někdo něko­mu ve vašem oko­lí?
Hle­dá­te důvě­ru, dis­krét­nost a poro­zu­mě­ní?
Chce­te zůstat ano­nym­ní?

Co nabízíme?

  • bez­peč­ný pro­stor, kde s námi kli­ent může sdí­let svůj pří­běh a poci­ty
  • pomoc při hle­dá­ní výcho­dis­ka z kri­zo­vé situ­a­ce
  • pomoc při sesta­vo­vá­ní bez­peč­nost­ní­ho plá­nu
  • soci­ál­ně-práv­ní pora­den­ství
  • psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou péči
  • pod­po­ru při sepi­so­vá­ní potřeb­ných doku­men­tů
  • dopro­vod a pod­po­ru při jed­ná­ní s úřa­dy
  • zpro­střed­ko­vá­ní kon­tak­tu s dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi a insti­tu­ce­mi
  • indi­vi­du­ál­ní a respek­tu­jí­cí pří­stup
  • vše bez­plat­ně

Dokumenty ke stažení

O služ­bě
Leták

Podpora

Čin­nos­ti jsou posky­to­vá­ny v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by inter­venč­ní cen­t­rum.

Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo finanč­ně pod­po­ru­jí Stře­do­čes­ký kraj a měs­ta Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav, Čáslav, Kolín, Kut­ná Hora, Lysá nad Labem, Měl­ník, Milo­vi­ce, Mla­dá Boleslav, Mni­cho­vo Hra­diš­tě, Nym­burk a Poděbra­dy

Kontaktní informace

Intervenční centrum Respondeo

tel: 775 561 881

Pobočky

NYMBURK

nám. Pře­mys­lov­ců 14/11
pon­dě­lí lichý týden 9 – 12, stře­da 9 – 12 a 13 – 16
tel.: 775 561 844

KOLÍN

Na Pus­ti­ně 1068
čtvr­tek 13 – 16
tel.: 776 561 895

MLADÁ BOLESLAV

Sirot­ko­va 1242
stře­da 10 – 12 a 13 – 16
tel.: 775 561 881

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Boleslav­ská 34
po tele­fo­nic­kém objed­ná­ní
tel.: 775 561 844

KUTNÁ HORA

Vác­lav­ské nám. 275/4
po tele­fo­nic­kém objed­ná­ní
tel.: 776 561 895

MĚLNÍK

Bez­ru­čo­va 109
po tele­fo­nic­kém objed­ná­ní
tel.: 775 561 844

Kte­rou­ko­li poboč­ku může­te kon­tak­to­vat tele­fo­nic­ky od pon­dě­lí do pát­ku od 8 do 16 hodin a pří­pad­ně si domlu­vit kon­zul­ta­ci i v jiných než výše uve­de­ných časech.

V okre­sech Kolín, Kut­ná Hora, Měl­ník, Mla­dá Boleslav, Nym­burk a Pra­ha ven­kov – východ a jih zajiš­ťu­je­me služ­by také terén­ní for­mou.

Kontakty na členy týmu

PhDr. Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská, MBA – vedou­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Mla­dá Boleslav)
tel.: 775 561 881
e‑mail: denisa.sachomska@respondeo.cz

Mgr. Mar­ké­ta Fied­le­ro­vá – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Kolín, Kut­ná Hora)
tel.: 776 561 895
e‑mail: marketa.fiedlerova@respondeo.cz

Ire­na Kor­co­vá, DiS. – soci­ál­ní pra­cov­ni­ce (okres Nym­burk, Pra­ha ven­kov — východ, jih a Měl­ník)
tel.: 775 561 844
e‑mail: irena.korcova@respondeo.cz

Mgr. Mag­da Fre­se­o­vá – porad­ky­ně v oblas­ti prá­va
e‑mail: magda.freseova@respondeo.cz

Mgr. Iva Pau­lo­vá – psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka
e‑mail: iva.paulova@respondeo.cz

Mgr. Len­ka Vei­to­vá, Ph. D. – dět­ská psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka
e‑mail: lenka.veitova@respondeo.cz

Občanské poradenství

731 588 632
poradna@respondeo.cz

Podpora rodin

606 069 094
rodina@respondeo.cz

Pomoc obětem

775 561 881
obeti@respondeo.cz

Dary a dárcovství

776 561 882
dary@respondeo.cz