V rych­le se mění­cím svě­tě plném stre­su a napě­tí jsou kon­flik­ty v rodi­nách či mezi part­ne­ry čím dál běž­něj­ším jevem. Zasa­hu­jí nejen jed­not­liv­ce, kte­ří nezvlá­da­jí řešit spo­ry v kli­du a bez nási­lí, ale i jejich rodi­ny a hlav­ně děti. Respon­deo poskyt­ne v Kolí­ně díky finanč­ní pod­po­ře Nadač­ní­ho fon­du Tesco ve výši 45 tisíc korun zdar­ma psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pomoc až 11 oso­bám, kte­ré nezvlá­da­jí svůj vztek a své cho­vá­ní, což bude mít pozi­tiv­ní dopad i na jejich part­ner­ky či part­ne­ry a na více než dvoj­ná­so­bek dětí.

Lidé, kte­ří vyrůs­ta­li v rodi­nách, kde se veš­ke­ré spo­ry řeši­ly hád­ka­mi a nási­lím, si čas­to ten­to nega­tiv­ní vzo­rec pře­ná­še­jí do své­ho budou­cí­ho živo­ta. „Ve vzta­zích s part­ne­ry, rodi­či či dět­mi mají ten­den­ci k sub­mi­siv­ní­mu či nao­pak agre­siv­ní­mu cho­vá­ní a nási­lí. Jak uka­zu­jí aktu­ál­ní výzkumy, pokud chce­me mezi­ge­ne­rač­ní pře­nos nási­lí zasta­vit, nesta­čí pomá­hat jen jeho obě­tem. Je tře­ba pra­co­vat i s jeho pacha­te­li, pří­pad­ně s lid­mi, kte­ří u sebe tyto ten­den­ce vní­ma­jí a hle­da­jí pomoc,“ vysvět­lu­je ředi­tel­ka orga­ni­za­ce Respon­deo Ale­na Líba­lo­vá.

Cílem pro­jek­tu je pra­co­vat s lid­mi, kte­rým se neda­ří zvlá­dat svo­je kon­flikt­ní cho­vá­ní nejen ve vzta­zích s part­ne­ry, ale i při výcho­vě dětí či v sou­ži­tí s rodi­či. „Sou­čás­tí pro­jek­tu bude také spo­lu­prá­ce s orga­ni­za­ce­mi a insti­tu­ce­mi půso­bí­cí­mi v regi­o­nu, sdí­le­ní zku­še­nos­tí a pořá­dá­ní mezi­o­bo­ro­vých setká­ní,“ upřes­ňu­je Ale­na Líba­lo­vá.

Pro­jekt je pod­po­řen Nada­cí roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti z pro­gra­mu Vy roz­ho­du­je­te, my pomá­há­me.