V posled­ní době čím dál čas­tě­ji řeší pra­cov­ní­ci Občan­ské porad­ny Respon­deo se svý­mi kli­en­ty pro­blémy s hle­dá­ním finanč­ně dostup­né­ho nájem­ní­ho byd­le­ní. Lidé nará­že­jí na růst cen nájmů, ener­gií a mnoh­dy jim chy­bí pení­ze na zapla­ce­ní kau­ce. Bohu­žel se obje­vu­je také mno­ho pří­pa­dů nefé­ro­vé­ho jed­ná­ní ze stra­ny maji­te­lů bytů.

„Chci ode­jít od man­že­la, ale bojím se, že nedo­ká­žu sama se tře­mi škol­ní­mi dět­mi utáh­nout nájem. Byty za rozum­nou cenu jsou hod­ně dale­ko od ško­ly, kam děti cho­dí, nebo jsou pro čty­ři lidi moc malé,“ líčí dva­a­tři­ce­ti­le­tá Mar­ké­ta, kte­rá se obrá­ti­la na porad­nu.

„Mar­ké­ta se bojí, jak finanč­ně zvlád­ne samo­stat­ný život, pro­to váhá, jest­li se roz­vést. I když je její part­ner­ský vztah napros­to nefunkč­ní a není dob­ré ani pro její děti, aby v tako­vém pro­stře­dí vyrůs­ta­ly,“ vysvět­lu­je Mar­kétin pří­pad Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny. Dodá­vá, že nejde jen o výši samot­né­ho nájmu, ale i dal­ších poplat­ků. „Při hle­dá­ní nájem­ní­ho bytu Mar­ké­ta nará­ží na vyso­ké zálo­hy na ener­gie a nemá pení­ze na zapla­ce­ní kau­ce.“

Pod­le Hed­vi­ky Stuch­lí­ko­vé ten­to pro­blém řeší více jejích kli­en­tů. V jiných pří­pa­dech zase pro­na­jí­ma­te­lé odchá­ze­jí­cím nájem­ní­kům odmí­ta­jí dří­ve zapla­ce­nou kau­ci vrá­tit. Prá­vě nefé­ro­vé a mnoh­dy nezá­kon­né jed­ná­ní maji­te­lů bytů bývá téma­tem, kte­ré porad­ci s kli­en­ty pro­bí­ra­jí. „Bohu­žel se setká­vá­me také s tím, že není uza­vře­na písem­ná nájem­ní smlou­va. Lec­kdy pak nájem­ní­ci čelí nedo­dr­že­ní výpo­věd­ní doby pro­na­jí­ma­te­lem a nátla­ku na oka­mži­té vystě­ho­vá­ní, pro­blé­mům ve vyúčto­vá­ní slu­žeb apod. V někte­rých pří­pa­dech dokon­ce pro­na­jí­ma­te­lé vypnou elektři­nu a vodu,“ dodá­vá Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá. Dal­ším pro­blé­mem je uza­ví­rá­ní pod­ná­jem­ních smluv. „Ty jsou mno­hem míň chrá­ně­ny záko­nem a navíc pod­ná­jem­ník nemá nárok na zmí­ně­ný pří­spě­vek na byd­le­ní,“ dopl­ňu­je vedou­cí služ­by.

Soci­ál­ní pra­cov­ní­ci Respon­dea pomá­ha­jí svým kli­en­tům najít řeše­ní, upo­zor­nit je na jejich prá­va a povin­nos­ti, vysvět­lit jim obsah doku­men­tů a podob­ně. Násled­ně mohou kli­en­to­vi pomo­ci napří­klad s žádos­tí o pří­spě­vek na byd­le­ní nebo vymá­há­ním svých náro­ků. Zájem­ci o pomoc se mohou objed­nat na tele­fon­ním čís­le 731 588 632 nebo e‑mailu poradna@respondeo.cz.

Akti­vi­ty pro­jek­tu Občan­ské pora­den­ství na Mla­do­bo­leslav­sku (pro­gram finanč­ní a práv­ní gra­mot­nos­ti pro soci­ál­ně vylou­če­né oso­by na Mla­do­bo­leslav­sku) jsou pod­po­ře­ny Evrop­ským soci­ál­ním fon­dem z pro­střed­ků Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Zaměst­na­nost a Minis­ter­stvem prá­ce a soci­ál­ních věcí ČR, reg.č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014801.