Objednali si výměnu oken u nepoctivé firmy, která je připravila o peníze. Rozhodli se ale nenechat se okrást a vyhledali pomoc.

„S man­že­lem byd­lí­me na ves­ni­ci ve star­ším dom­ku, kte­rý už potře­bo­val opra­vit. Jsme oba v důcho­du, muse­li jsme pro­to našet­řit, abychom si moh­li vůbec rekon­struk­ci dovo­lit“, začí­ná vyprá­vět paní Marie „Drob­něj­ší opra­vy zvlá­dl man­žel sám, ale na výmě­nu oken si netroufl; obrá­ti­li jsme se pro­to na sta­veb­ní fir­mu, kte­rá vypa­da­la solid­ně a měla dob­ré ceny.“

Nepří­jem­né pře­kva­pe­ní při­šlo poz­dě­ji

Na počát­ku rekon­struk­ce bylo vše v nej­lep­ším pořád­ku. Man­že­lé si u fir­my vybra­li okna, domlu­vi­li se na ceně a objed­na­li mon­táž. „Zástup­ce fir­my vystu­po­val sluš­ně, odpo­vě­děl nám na všech­ny otáz­ky, vůbec by nás nena­padlo, že by se moh­lo něco stát“, povzde­chl si pan Jaro­slav. S man­žel­kou zapla­ti­li v úno­ru domlu­ve­nou zálo­hu na okna ve výši 30 000 Kč s tím, že výmě­na oken pro­běh­ne v květ­nu. Ve sta­no­ve­ný ter­mín se však nikdo z fir­my neo­zval. Marie s Jaro­sla­vem si nejdří­ve mys­le­li, že došlo k omy­lu, tak kon­tak­to­va­li pra­cov­ní­ka fir­my. Ten se jim omlu­vil s tím, že se pro­táh­la před­cho­zí zakáz­ka a že musí posu­nout ter­mín. Když se ani pak nic nedě­lo, zavo­lal mu pan Jaro­slav zno­vu, ale zástup­ce pře­stal rea­go­vat na tele­fo­ná­ty. „To už jsme měli špat­né tuše­ní,“ říká paní Marie a dodá­vá „zača­li jsme mít strach, že nedo­sta­ne­me ani okna, ani své pení­ze.“

Pod­ve­de­ných bylo více

V této pro ně zou­fa­lé situ­a­ci se obrá­ti­li na Respon­deo s prosbou o pomoc. „S paní Marií a panem Jaro­sla­vem jsme důklad­ně pro­bra­li celou situ­a­ci a spo­leč­ně jsme se bavi­li o tom, jaké řeše­ní zvo­lit“, popi­su­je začá­tek spo­lu­prá­ce pra­cov­ni­ce Respon­deo Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá. „Man­že­lé se roz­hod­li nejdří­ve s naší pomo­cí odstou­pit od smlou­vy,“ vysvět­lu­je a dodá­vá, že ani po odstou­pe­ní od smlou­vy se situ­a­ce nezmě­ni­la, man­že­lé se pro­to po kon­zul­ta­ci s Respon­de­em roz­hod­li obrá­tit se na Poli­cii ČR. Tam se zjis­ti­lo, že Marie s Jaro­sla­vem nejsou jedi­ní pod­ve­de­ní, ale že dal­ších 11 lidí poda­lo na fir­mu trest­ní ozná­me­ní.

S pacha­te­lem bylo zahá­je­no trest­ní stí­há­ní; Marie s Jaro­sla­vem se roz­hod­li s pomo­cí Respon­dea při­hlá­sit se k náhra­dě ško­dy.

Obě­tí trest­né­ho činu se může stát kaž­dý

„Do živo­ta mohou nepří­jem­ně zasáh­nout i méně závaž­né trest­né činy,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá z Cen­t­ra pro pomoc obě­tem při Respon­deu. To pomá­há lidem, kte­ří se v tako­vé situ­a­ci ocit­li a neví si s ní rady. Porad­ce poskyt­ne obě­tem potřeb­né infor­ma­ce, nasmě­ru­je je na řeše­ní a také je pod­po­ří.  „Člo­věk se cítí bez­moc­ný,“ říká paní Marie a spo­leč­ně s man­že­lem dodá­va­jí: „Díky Respon­deo jsme zís­ka­li nadě­ji, že své pení­ze dosta­ne­me zpět,“ říka­jí oba s úle­vou.