Mat­ka alko­ho­lič­ka, kte­rá se nesta­ra­la o svých pět dětí, v alko­ho­lo­vém opo­je­ní jim ubli­žo­va­la a poni­žo­va­la je. Otec od rodi­ny, kte­rý pra­vi­del­ně kaž­dý pátek po návra­tu z hos­po­dy zbil man­žel­ku a ohro­žo­val děti – něko­li­krát byl dokon­ce poli­cií vyká­zán. Agre­siv­ní vnuk závis­lý na alko­ho­lu mámil z babič­ky pení­ze, a když mu je odmít­la dát, kři­čel na ni a vyhro­žo­val jí. Co mají tito naši kli­en­ti spo­leč­né­ho? Už dlou­há léta jim ničí život alko­hol. Únor je ide­ál­ní pří­le­ži­tos­tí zku­sit fun­go­vat zce­la bez něj. Respon­deo se při­po­ju­je k celo­re­pub­li­ko­vé výzvě „suchej únor“!

Na tom, že alko­hol hra­je nega­tiv­ní roli ve vel­ké čás­ti pří­bě­hů kli­en­tů Respon­dea, se sho­du­jí vedou­cí všech slu­žeb. „Nad­měr­né pití alko­ho­lu bývá spouš­tě­čem agre­siv­ní­ho cho­vá­ní u násil­ných osob. O tom mlu­ví obě­ti domá­cí­ho nási­lí čas­to. Muž se po ces­tě z prá­ce sta­ví v hos­po­dě a doma pak zaú­to­čí na man­žel­ku, pro­to­že pod­le jeho míně­ní špat­ně ohřá­la veče­ři,“ popi­su­je Deni­sa Sachom­ská, vedou­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra. Pří­běh alko­ho­lič­ky, jejíž děti skon­či­ly v pěs­toun­ské péči a ona v pro­ti­al­ko­hol­ní léčeb­ně, zase vyprá­ví Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí všech pro­gra­mů a slu­žeb na pod­po­ru rodin, kte­rá se zamě­řu­je na pomoc rodi­nám v tíži­vých život­ních situ­a­cích. „Scé­nář, že napří­klad otec pro­pi­je výpla­tu a rodi­na pak má sotva na jíd­lo, bohu­žel také není výjim­kou,“ dodá­vá.

V občan­ské porad­ně se zase Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá setká­vá napří­klad s mat­ka­mi, kte­ré se sna­ží vymá­hat výživ­né od svých býva­lých man­že­lů či part­ne­rů. „Domlu­va s člo­vě­kem, kte­rý je ale neu­stá­le opi­lý nebo pod vli­vem něja­kých látek, je slo­ži­tá, tak­že ženám někdy dopo­ru­čím podat na povin­né­ho návrh na exe­ku­ci a nechat exe­ku­to­ra jed­nat – ten může nepla­ti­či zablo­ko­vat účet, naří­dit sráž­ky ze mzdy či zaba­vit maje­tek,“ říká.

Psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka pomá­ha­jí­cí lidem, kte­ří nezvlá­da­jí své kon­flikt­ní cho­vá­ní, vzpo­mí­ná na kli­en­ta, kte­rý si občas rád zašel na pivo a pod vli­vem alko­ho­lu pak ztrá­cel kon­t­ro­lu nad svým jed­ná­ním. Na psy­cho­te­ra­pii, kte­rou zdar­ma nabí­zí Respon­deo v rám­ci pro­jek­tu pod­po­ro­va­né­ho minis­ter­stvem vni­t­ra, při­šel na dopo­ru­če­ní pra­cov­ní­ků Pro­bač­ní a medi­ač­ní služ­by, pro­to­že při potyč­ce v baru váž­ně fyzic­ky ublí­žil dvě­ma lidem. Hro­zil mu trest, pro­to začal dochá­zet na tera­pii a roz­ho­dl se absti­no­vat.

Všich­ni se sho­du­jí, že alko­hol je v čes­kém pro­stře­dí poměr­ně tole­ro­va­ný, přes­to­že mno­ho rodin se prá­vě kvů­li jeho nad­měr­né­mu uží­vá­ní oci­tá v hra­nič­ních situ­a­cích. Jaký by byl život úpl­ně bez pití? Kdo si to s téměř mili­o­nem dal­ších Čechů zku­sí ale­spoň v nej­krat­ším měsí­ci v roce?