Již pátý roč­ník bene­fič­ní kvě­ti­no­vé show Blan­ky Vallo­vé se koná v nedě­li 8. říj­na od 13.30 v měst­ském kině 99 v Kolí­ně. „Šou s kvě­ti­nou“ se sta­la pro oby­va­te­le Kolí­na a oko­lí tra­dič­ním pod­zim­ním zážit­kem a jako kaž­dý rok také pod­po­ru­je obě­ti domá­cí­ho nási­lí, kte­rým pomá­há Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo.

Šou s kvě­ti­nou aneb vese­lé Váno­ce pře­jí cho­bot­ni­ce, jak zní letoš­ní název, při­ne­se divá­kům zába­vu i pou­če­ní – dozví se něco o adven­tu, vánoč­ních svát­cích a jejich his­to­rii. A mož­ná, jak nazna­ču­je podti­tul „mod­rá a zele­nej“, se hos­té mohou těšit i na pře­kva­pe­ní.

Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka orga­ni­za­ce Respon­deo, je ze se spo­lu­prá­ce s Blan­kou Vallo­vou a její bene­fič­ní kvě­ti­no­vé show nad­še­ná: „Od paní Vallo­vé, kte­rá si celou akci orga­ni­zu­je a vymýš­lí úpl­ně sama, je to nesku­teč­ný výkon a zásluž­ný čin, jsme jí nesmír­ně vděč­ní.“

Jak vůbec vznik­la cen­ná spo­lu­prá­ce mezi Blan­kou Valo­vou a Respon­de­em? „Paní Valo­vá nás kon­tak­to­va­la před pěti lety. To bylo tro­chu neob­vyk­lé, pro­to­že vět­ši­nou my hle­dá­me spon­zo­ry – tady to bylo vlast­ně opač­ně. Měla nápad, že udě­lá show s kvě­ti­nou, ale chtě­la, aby akce byla bene­fič­ní. Naše orga­ni­za­ce se jí zalí­bi­la pře­de­vším kvů­li jed­né z našich cílo­vých sku­pin – pomá­há­me oso­bám ohro­že­ným domá­cím nási­lím,“ vysvět­lu­je Ale­na Líba­lo­vá.

Letoš­ní pátý roč­ník bene­fi­ce pokra­ču­je v tra­di­ci před­cho­zích let – kaž­dý rok se věno­va­la něja­ké­mu kon­krét­ní­mu téma­tu. V minu­lých letech to byly sva­teb­ní aran­že, deko­ra­ce k pro­stře­né­mu sto­lu a dal­ší kvě­ti­no­vé kre­a­ce. Divá­ci se v nápa­di­tém a zábav­ném pro­gra­mu dozvě­dě­li spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí o aran­žo­vá­ní kvě­tin a péči o ně. Na samot­ný závěr se tra­dič­ně kona­la auk­ce, jejíž výtě­žek puto­val do rukou orga­ni­za­ce Respon­deo. Blan­ka Vallo­vá a Respon­deo spo­leč­ně vytvo­ři­li z bene­fič­ní kvě­ti­no­vé show udá­lost, kte­rá pro­pa­gu­je krá­su kvě­tin a záro­veň pomá­há těm, kdo potře­bu­jí pod­po­ru a ochra­nu.