Spo­leč­nost Par­ker-Han­ni­fin s.r.o. síd­lí­cí v Sad­ské pod­po­ru­je už čtvr­tým rokem orga­ni­za­ci Respon­deo, kte­rá pomá­há lidem v těž­kých život­ních situ­a­cích. Letos fir­ma věno­va­la 1000 dola­rů na pomoc rodi­nám. Tím ale spo­lu­prá­ce nekon­čí.

Respon­deo s fir­mou dlou­ho­do­bě úzce spo­lu­pra­cu­je, soci­ál­ní pra­cov­ní­ci Respon­dea posky­tu­jí zaměst­nan­cům Par­ke­ru, kte­ří se ocit­nou v nároč­né rodin­né či finanč­ní situ­a­ci, občan­ské pora­den­ství. „Nej­čas­tě­ji řeší­me růz­né majet­ko­práv­ní vzta­hy, finanč­ní pro­blémy, byd­le­ní, rodin­né prá­vo, ale i spo­tře­bi­tel­ské dota­zy,“ říká vedou­cí občan­ské porad­ny Respon­deo Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.

Kon­tak­ty na občan­skou porad­nu zís­ká­va­jí zaměst­nan­ci skr­ze per­so­nál­ní oddě­le­ní, jehož pra­cov­ní­kům nejsou jejich pro­blémy lhos­tej­né. „Někte­ré z osob­ních pro­blé­mů, se kte­rý­mi naši zaměst­nan­ci při­chá­ze­jí, umí­me někdy i po pora­dě s pří­sluš­ný­mi insti­tu­ce­mi vyře­šit po své linii, nicmé­ně jsme vel­mi rádi za mož­nost spo­lu­prá­ce s odbor­ní­ky z Respon­dea – chce­me, aby naši zaměst­nan­ci dosta­li pod­po­ru nejen v pra­cov­ním živo­tě, ale prá­vě i v tom sou­kro­mém, nelze je totiž strikt­ně oddě­lo­vat a vzá­jem­ně se ovliv­ňu­jí“, zmi­ňu­je HR manager­ka spo­leč­nos­ti Par­ker-Han­ni­fin s.r.o. v Sad­ské Len­ka Her­do­vá.

Pro Respon­deo je prá­vě tako­vý postup ide­ál­ním pří­kla­dem spo­lu­prá­ce sou­kro­mé fir­my a nezisko­vé­ho sek­to­ru. „V regi­o­nu tak­to spo­lu­pra­cu­je­me s něko­li­ka fir­ma­mi. Je fajn vědět, že zaměst­na­va­te­lé si vší­ma­jí pro­blé­mů svých pra­cov­ní­ků a zají­ma­jí se jejich osu­dy,“ říká ředi­tel­ka Respon­dea Ale­na Líba­lo­vá a dodá­vá: „A samo­zřej­mě si vel­mi cení­me finanč­ní pod­po­ry fir­my Par­ker-Han­ni­fin s.r.o. Rodi­ny, kte­rým pomá­há­me, ji oprav­du potře­bu­jí. Děku­je­me.“