Respon­deo od roku 2014 pomá­há rodi­nám, kte­ré se nachá­ze­jí v tíži­vé život­ní situ­a­ci. A již pátým rokem orga­ni­za­ce nachá­zí pod­po­ru ve výrob­ním závo­dě Par­ker Han­ni­fin síd­lí­cím v Sad­ské. Letos fir­ma věno­va­la na pomoc ohro­že­ným rodi­nám krás­né 4 tisí­ce dola­rů (tedy téměř 90 tisíc korun).

Pení­ze pomo­hou napří­klad rodi­nám matek samo­ži­vi­te­lek či pra­ro­di­čů peču­jí­cích o svá vnou­ča­ta, kte­ří kvů­li růstu cen ener­gií i potra­vin sotva vyjdou se svý­mi měsíč­ní­mi pří­jmy. „Pokud z  pří­jmu samo­ži­vi­te­lů vypad­ne výživ­né, mají oprav­du pro­blém zapla­tit veš­ke­ré měsíč­ní poplat­ky a nájem­né. Tak­že vymá­há­ní výživ­né­ho pat­ří v posled­ní době k čas­tým pro­blé­mům, kte­ré s kli­en­ty řeší­me,“ říká ředi­tel­ka Respon­dea Ale­na Líba­lo­vá.

„Během naše­ho dlou­ho­le­té­ho part­ner­ství jsem měla mož­nost vidět, jak peč­li­vě se soci­ál­ní pra­cov­ni­ce věnu­jí kaž­dé­mu kli­en­to­vi a jak jejich kva­lit­ní prá­ce při­ná­ší mno­ho pozi­tiv­ních změn i do živo­ta našich zaměst­nan­ců,“ podo­tý­ká Len­ka Her­do­vá, HR mana­žer­ka Par­ker-Han­ni­fin.  Daro­va­né pení­ze udě­la­ly radost i něko­li­ka kon­krét­ním dětem – jejich rodi­če by si nemoh­li dovo­lit zapla­tit jim krouž­ky nebo nakou­pit v září nové pomůc­ky do ško­ly.