Svě­to­vý den pro­ti nási­lí na seni­o­rech, kte­rý při­pa­dá na 15. čer­ven, upo­zor­ňu­je na závaž­ný pro­blém posti­hu­jí­cí nej­zra­ni­tel­něj­ší čle­ny spo­leč­nos­ti. Pří­běh paní Jany z Milo­vic, jež čeli­la opa­ko­va­né­mu nási­lí ze stra­ny vlast­ní­ho syna, ilu­stru­je smut­nou rea­li­tu. Vedou­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra (IC) Respon­deo Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská pou­ka­zu­je na mezi­roč­ní nárůst pří­pa­dů domá­cí­ho nási­lí na seni­o­rech. 

Sedm­de­sá­ti­le­tá Jana se popr­vé obrá­ti­la na inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo v roce 2018, když násil­né cho­vá­ní její­ho syna vyús­ti­lo v soud­ní roz­hod­nu­tí o jeho tres­tu odně­tí svo­bo­dy. Po návra­tu syna z věze­ní se situ­a­ce na krát­ký čas zlep­ši­la, žil s rodi­či v jed­nom domě, ale nási­lí se bohu­žel vrá­ti­lo. Syn oba rodi­če opa­ko­va­ně urá­žel a vyhro­žo­val jim, zamy­kal je, bral jim pení­ze a mat­ku nako­nec napa­dl i fyzic­ky. „Letos v břez­nu krát­ce poté, co Poli­cie ČR vyká­za­la její­ho syna ze spo­leč­né domác­nos­ti na deset dní, paní Jana opět oslo­vi­la naše inter­venč­ní cen­t­rum,“ popi­su­je Ire­na Kor­co­vá, pra­cov­ni­ce IC. Jana a její těž­ce nemoc­ný man­žel se ocit­li v tíži­vé situ­a­ci, ale byli roz­hod­nu­tí ji řešit. „Pomoh­li jsme jim se sepsá­ním před­běž­né­ho opat­ře­ní na pro­dlou­že­ní vyká­zá­ní syna, což jim poskyt­lo více času na vystě­ho­vá­ní jeho věcí z domu a zajis­ti­lo jim bez­pe­čí,“ líčí Ire­na. Soud­ní jed­ná­ní o před­běž­ném opat­ře­ní není zpo­plat­ně­no, stej­ně jako veš­ke­ré služ­by Respon­dea.

„Po schvá­le­ní před­běž­né­ho opat­ře­ní Okres­ním sou­dem v Nym­bur­ce byla paní Jana potě­še­na, ale záro­veň roz­ru­še­na. Kaž­dá situ­a­ce spo­je­ná se synem pro ni zna­me­ná obrov­skou psy­chic­kou zátěž,“ dodá­vá Ire­na Kor­co­vá. Jana je ale pev­ně roz­hod­nu­tá, že syno­vi již nedá dal­ší šan­ci. Nevě­ří, že se změ­ní, a obá­vá se o zdra­ví man­že­la, kte­rý situ­a­ci vel­mi těž­ce sná­ší. „Nako­nec se poved­lo domlu­vit se s obvod­ním oddě­le­ním poli­cie na zpro­střed­ko­vá­ní pře­dáv­ky věcí násil­né­mu syno­vi. Prá­vě toho­to oka­mži­ku se paní Jana vel­mi bála,“ dopl­ňu­je pra­cov­ni­ce IC s tím, že syn do rodin­né­ho domu již nesmí a rodi­če nemů­že ani kon­tak­to­vat. „Man­že­lům se vel­mi ule­vi­lo, nicmé­ně špat­ný pocit z toho, že jim ubli­žo­val vlast­ní poto­mek, pře­tr­vá­vá, pro­to jsme paní Janě nabíd­li mož­nost psy­cho­te­ra­pie,“ dopl­ňu­je Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská, vedou­cí IC.

V posled­ním čtvrt­le­tí ve východ­ní čás­ti Stře­do­čes­ké­ho kra­je, kde Respon­deo půso­bí, bohu­žel naros­tl počet pří­pa­dů mezi­ge­ne­rač­ní­ho domá­cí­ho nási­lí. „Jen v prv­ním čtvrt­le­tí letoš­ní­ho roku poli­cie v našem regi­o­nu vyká­za­la z domo­va 13 násil­ných osob, z toho 8 z nich ubli­žo­va­lo seni­o­rům. Nej­star­ší obě­tí byla 92letá paní,“ vypo­čí­tá­vá vedou­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra. Pro srov­ná­ní, za uply­nu­lý rok 2023 bylo z cel­ko­vých 43 vyká­zá­ní spo­je­no s nási­lím na seni­o­rech 9. „Je otáz­ka, zda pří­pa­dů mezi­ge­ne­rač­ní­ho nási­lí při­by­lo, nebo se zkrát­ka více seni­o­rů odhod­la­lo svou situ­a­ci řešit. Máme zku­še­nos­ti, že mno­ho z nich se vel­mi těž­ce smi­řu­je s tím, že musí odstřih­nout vlast­ní dítě nebo vnou­če. Trá­pí je pocit viny a čas­to dáva­jí svým potom­kům dal­ší a dal­ší šan­ce a z kolo­to­če nási­lí se těž­ko vyma­ní,“ shr­nu­je Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská.