V roce 2023 občan­ská porad­na pomoh­la cel­kem 725 kli­en­tům, což je o 200 osob více než v roce 2022, stej­ně jako v před­cho­zích letech pře­va­žo­va­ly mezi kli­en­ty ženy. Pra­cov­ni­ce OP zod­po­vě­dě­ly v minu­lém roce 2 158 dota­zů, což činí o 600 více než v roce 2022.

Vět­ši­nou při­chá­ze­li kli­en­ti osob­ně, ale mno­ho dota­zů pra­cov­ni­ce OP zod­po­vě­dě­ly také tele­fo­nic­ky nebo mai­lem, při­čemž cel­ko­vý počet kon­zul­ta­cí se vyšpl­hal na 1 194, o 400 více než o rok dří­ve. „Opro­ti roku 2022 se nepa­tr­ně změ­ni­la struk­tu­ra dota­zů. Loni se jich nej­ví­ce týka­lo rodin­né­ho prá­va, zvláš­tě výživ­né­ho, roz­vo­dů či péče o děti, zatím­co v roce 2022 jsme se nej­ví­ce zabý­va­li dlu­hy a exe­ku­ce­mi. Ty se v roce 2023 posu­nu­ly až na dru­hé mís­to,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí občan­ské porad­ny. K dal­ším téma­tům pat­ři­ly dota­zy z oblas­ti občan­sko­práv­ních vzta­hů (dědic­tví, spo­lu­vlast­nic­tví, daro­vá­ní), byd­le­ní (nájem, služ­by), pra­cov­ní­ho prá­va či ochra­ny spo­tře­bi­te­le.

Nej­ví­ce kli­en­tů se obrá­ti­lo tra­dič­ně na nej­star­ší nym­bur­skou poboč­ku, dal­ší pak řeši­li své pro­blémy v Poděbra­dech a Bran­dý­se n. L.-Staré Bolesla­vi, o něco méně osob se obrá­ti­lo na poboč­ku v Peč­kách, Čelá­ko­vi­cích, Měst­ci Krá­lo­vé a Mni­cho­vě Hra­diš­ti.

Veš­ke­ré kon­zul­ta­ce jsou a nadá­le budou bez­plat­né díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je a výše zmí­ně­ných měst.