V něko­li­ka okre­sech Stře­do­čes­ké­ho kra­je pomá­há Občan­ská porad­na Respon­deo lidem v těž­kých život­ních situ­a­cích, se kte­rý­mi se nevě­dí sami rady. Bez­plat­nou a dis­krét­ní pod­po­ru, infor­ma­ce, rady a prak­tic­kou pomoc vyu­ží­va­jí i oby­va­te­lé Čelá­ko­vic.

V tom­to měs­tě půso­bí občan­ská porad­na již deset let. Za tu dobu tam soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea pomoh­li 390 kli­en­tům, kte­ří jim polo­ži­li 748 dota­zů. Ty se nej­čas­tě­ji týka­ly potí­ží s dlu­hy, majet­ko­vých vzta­hů či rodin­né situ­a­ce.

Jako jeden z pří­kla­dů pomo­ci je i pří­běh pana Bohu­mi­la, kte­rý při­šel do občan­ské porad­ny pro radu ohled­ně vyso­ké­ho dlu­hu, kte­rý mu vzni­kl na nájmu měst­ské­ho bytu. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea mu pomoh­la při komu­ni­ka­ci s pra­cov­ní­kem byto­vé­ho odbo­ru, aby se celá situ­a­ce vyře­ši­la a dluh nadá­le nena­růs­tal. Při jed­ná­ní o postu­pu úhra­dy dlu­hu byla zmí­ně­na také mož­nost žádat o pro­mi­nu­tí úro­ků z pro­dle­ní. Té Bohu­mil vyu­žil a žádost podal. Nako­nec se poda­ři­lo domlu­vit splát­ko­vý kalen­dář a dluh poní­žit o pro­mi­nu­té pená­le.

Je tře­ba zmí­nit i to, že kli­en­tům čas­to pomů­že, když se můžou něko­mu svě­řit, v kli­du svo­ji situ­a­ci pro­brat a zís­kat nový pohled nebo kon­krét­ní postup, jak své pro­blémy řešit.

Občan­skou porad­nu Respon­deo mohou lidé v Čelá­ko­vi­cích a oko­lí vyu­ží­vat i díky výbor­né spo­lu­prá­ci s měs­tem a jeho finanč­ní pod­po­ře.