V sou­vis­los­ti se zvý­še­ný­mi cena­mi ener­gií se obje­vu­jí růz­ní nepo­cti­ví obchod­ní­ci, kte­ří se se svý­mi „výhod­ný­mi nabíd­ka­mi“ zamě­řu­jí mimo jiné na seni­o­ry. Občan­ská porad­na Respon­deo zazna­me­na­la něko­lik pro­ble­ma­tic­kých pří­pa­dů.

„Stou­pa­jí­cí ceny ener­gií jsou už něko­lik měsí­ců téma­tem, kte­ré se obje­vu­je pra­vi­del­ně v naší porad­ně. Radí­me kli­en­tům s výbě­rem doda­va­te­lů, pro­to­že se obje­vu­jí růz­ní nepo­cti­ví obchod­ní­ci, kte­ří vyu­ží­va­jí nezna­los­ti a nepo­zor­nos­ti kli­en­tů, a doká­ží je pře­svěd­čit k pod­pi­su nevý­hod­ných smluv,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny. V někte­rých pří­pa­dech zase spo­leč­nos­ti kli­en­tům vymě­ři­ly vel­mi vyso­ké zálo­hy a doplat­ky. I s tím se obra­ce­jí na pra­cov­ní­ky občan­ské porad­ny.

O pomoc žáda­jí také kli­en­ti, kte­ří uza­vře­li růz­né nevý­hod­né smlou­vy, ať už se týka­jí nabíd­ky zbo­ží či slu­žeb, po tele­fo­nu. „Bohu­žel i přes veš­ke­rou sna­hu seni­o­ry neu­stá­le infor­mo­vat skr­ze média o prak­ti­kách růz­ných šmej­dů, stá­le se setká­vá­me s lid­mi, kte­ří uza­vře­li nevý­hod­né smlou­vy po tele­fo­nu. Obchod­ní­ci umě­jí být vel­mi pře­svěd­či­ví,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.

Mnoh­dy osa­mě­lí seni­o­ři si rádi po tele­fo­nu popo­ví­da­jí a po dlou­hém roz­ho­vo­ru už je jim hloupé si nic nekou­pit. „A přes­ně na to obchod­ní­ci sáze­jí,“ dodá­vá vedou­cí občan­ské porad­ny, kte­rá svým kli­en­tům radí, jak by měli postu­po­vat v pří­pa­dě, že objed­na­né zbo­ží nebo služ­bu nechtě­jí, jak mohou od tak­to uza­vře­ných smluv odstou­pit, jaká mají prá­va.

Její kli­en­ti se čas­to sty­dí, že něja­kou nevý­hod­nou smlou­vu pode­psa­li, a bojí se o pro­blé­mu říci svým blíz­kým. „Nevě­dí ale, jak situ­a­ci řešit. Stá­vá se tak, že pro­pás­nou lhů­tu 14 dnů na odstou­pe­ní od smlou­vy,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá a podo­tý­ká, že roz­hod­ně není zač se sty­dět: „Obchod­ní­ci jsou tré­no­va­ní na to, aby kli­en­ty pře­svěd­či­li k náku­pu.“

Akti­vi­ty pro­jek­tu Občan­ské pora­den­ství na Mla­do­bo­leslav­sku (pro­gram finanč­ní a práv­ní gra­mot­nos­ti pro soci­ál­ně vylou­če­né oso­by na Mla­do­bo­leslav­sku) jsou pod­po­ře­ny z pro­střed­ků Evrop­ské­ho soci­ál­ní­ho fon­du.