Téměř tunu a půl potra­vin se poda­ři­lo Respon­deu nasbí­rat v celo­ná­rod­ní potra­vi­no­vé sbír­ce v sobo­tu 12. lis­to­pa­du. Devět dob­ro­vol­ní­ků z nym­bur­ské střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly a z nym­bur­ské­ho gym­ná­zia v Kau­flan­du Nym­burk vybra­lo od naku­pu­jí­cích 790 kg potra­vin a dro­gis­tic­kých výrob­ků, v Kau­flan­du Mla­dá Boleslav sami zákaz­ní­ci nalo­ži­li do při­pra­ve­ných nákup­ních vozí­ků 680 kg jíd­la a dro­ge­rie.

„Oce­ňu­je­me hlav­ně instant­ní polév­ky, nudle, kon­zer­vy a dal­ší trvan­li­vé potra­vi­ny. Vel­kou radost nám udě­la­lo vel­ké množ­ství olejů, kte­ré dnes vůbec nepat­ří mezi lev­né potra­vi­ny. Děti v rodi­nách vždyc­ky potě­ší růz­né ovoc­né kap­sič­ky, sušen­ky a podob­ně,“ říká Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí pro­gra­mů pro rodi­ny s dět­mi. Mezi daro­va­ným zbo­žím nechy­bě­ly ani dět­ské ple­ny a kos­me­ti­ka, šam­po­ny, práš­ky na pra­ní či pro­střed­ky na mytí nádo­bí.

„Lidé nás víta­li s úsmě­vem na tvá­ři a pře­dá­va­li nám věci, kte­ré kou­pi­li. Neče­ka­li jsme, že se najde tolik dob­ro­sr­deč­ných lidí, bylo to pro nás vel­kým pře­kva­pe­ním. Jsme moc rády, že jsme se moh­ly i my sbír­ky zúčast­nit a pomoct tak lidem, kte­ří to potře­bu­jí,“ líčí své zážit­ky dob­ro­vol­ni­ce Tere­za Orn­sto­vá se střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly v Nym­bur­ce. Přes­to­že ceny potra­vi­ny stou­pa­jí a lidé si stě­žu­jí na dra­ho­tu, vybra­lo se téměř o půl tuny více zbo­ží než při jar­ní sbír­ce potra­vin.

Terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ní­ci Respon­dea postup­ně vše roz­ne­sou do domác­nos­tí ohro­že­ných rodin s dět­mi, kte­rým dlou­ho­do­bě pomá­ha­jí v rám­ci pro­jek­tu Zdra­vá rodi­na II. finan­co­va­né­ho Evrop­skou unií (reg. čís­lo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014614). Potra­vi­no­vá pomoc pat­ří ke kom­plex­ní pomo­ci a péči, kte­rou díky pro­gra­mům na pod­po­ru rodin v tíži­vé život­ní situ­a­ci Respon­deo posky­tu­je.