Ke kaž­dé nezisko­vé orga­ni­za­ci pat­ří také dob­ro­vol­ní­ci. Respon­deu se už před časem poda­ři­lo navá­zat stá­lou a vel­mi pří­jem­nou spo­lu­prá­ci s nym­bur­skou „zdráv­kou“ a také se stu­den­ty nym­bur­ské­ho Gym­ná­zia Bohu­mi­la Hra­ba­la. Pomá­ha­jí při orga­ni­za­ci potra­vi­no­vých sbí­rek, vybí­ra­jí pení­ze na dár­ky pro děti a podob­ně.

Dob­ro­vol­nic­ká spo­lu­prá­ce s gym­na­zis­ty odstar­to­va­la loni na pod­zim v rám­ci celo­re­pub­li­ko­vé sbír­ky potra­vin, do kte­ré se zapo­ji­ly tři stu­dent­ky a jeden stu­dent – pomá­ha­li se sbě­rem potra­vin a dro­ge­rie pří­mo v Kau­flan­du a vel­mi se tak zaslou­ži­li o hlad­ký prů­běh celé akce. „Dal­ší potra­vi­no­vá sbír­ka se koná 22. dub­na a nym­burští gym­na­zis­té nám opět pomo­hou,“ podo­tý­ká koor­di­ná­tor­ka akce a fun­drai­ser­ka Respon­dea Lucie Volá­ko­vá.

V pro­sin­ci se stu­den­ti zapo­ji­li do akce „Dár­ky pro děti z ohro­že­ných rodin“ a pomoh­li Respon­deu v rám­ci Pod­po­ry rodin zajis­tit vánoč­ní dár­ky pro děti, kte­ré by asi jinak pod stro­meč­kem žád­né nena­šly. Čtr­nác­ti­le­tá Ele­na dosta­la oční stí­ny, rtěn­ku a kos­me­ti­ku, pěti­le­tá Julie panen­ku, kte­rou si přá­la, tří­le­tou Bar­bor­ku potě­ši­la sada na krá­je­ní dře­vě­né­ho ovo­ce a šes­ti­le­té­ho Miku­láš sta­veb­ni­ce Lego. Před Váno­ci navíc orga­ni­za­ce dosta­la krás­ných 20 tisíc korun, kte­ré stu­dent­ky zapo­je­né do dob­ro­čin­né­ho pro­jek­tu DofE­bu­fe­tík vydě­la­ly pro­de­jem vlast­no­ruč­ně nape­če­ných a při­pra­ve­ných dob­rot. „Pení­ze pomoh­ly dětem z ohro­že­ných rodin, kte­rým čas­to chy­bí základ­ní škol­ní pomůc­ky a jejich rodi­če si nemo­hou dovo­lit pla­tit krouž­ky. A při­tom prá­vě růz­né vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty jsou pro děti ze soci­ál­ně sla­bých rodin důle­ži­té, je tře­ba, aby trá­vi­ly čas i jin­de, než jen v rodi­ně,“ říká Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka orga­ni­za­ce.

„V úno­ru jsme pak při­ví­ta­li návště­vu z Gym­ná­zia Bohu­mi­la Hra­ba­la pří­mo u nás v Respon­deu. Stu­dentkám pro­vo­zu­jí­cím zmí­ně­ný DofE­bu­fe­tík jsme během exkur­ze před­sta­vi­li, jak pomá­há­me ohro­že­ným rodi­nám a obě­tem domá­cí­ho nási­lí,“ říká Lucie Volá­ko­vá. Stu­dent­ky vní­ma­ly pro­gram s vel­kým zájmem. „Nej­ví­ce nás zau­jal pro­ces při­je­tí rodi­ny do pro­gra­mu Respon­dea. Také nás pře­kva­pi­lo, jak obtíž­né je spo­lu­pra­co­vat s těmi­to rodi­na­mi a hlav­ně si zís­kat jejich důvě­ru. Dále jsme si poslechly, jak se pro­je­vu­je domá­cí nási­lí a že nej­těž­ší je říct si o pomoc nebo se svě­řit,“ popsa­ly stu­dent­ky.

„Spo­lu­prá­ce se stu­dent­ka­mi a stu­den­ty nym­bur­ské­ho gym­ná­zia i nym­bur­ské zdráv­ky si vel­mi cení­me, baví nás a hlav­ně dává smy­sl,“ děku­je za celou orga­ni­za­ci ředi­tel­ka.