V roce 2022 se Respon­deu s pod­po­rou Nada­ce ČEZ poda­ři­lo zís­kat Znač­ku spo­leh­li­vos­ti AVPO a vytvo­řit novou vizu­ál­ní identi­tu. V roce 2023 Respon­deo ve svém roz­vo­ji úspěš­ně pokra­ču­je – 20 let osla­vi­lo vydá­ním kníž­ky, spouš­tí nový web a zís­ka­lo mod­ré dešt­ní­ky s novým logem, kte­ré poslou­ží jako podě­ko­vá­ní pro význam­né part­ne­ry a dár­ce. To vše opět díky štěd­ré pomo­ci Nada­ce ČEZ ve výši téměř 200 tisíc korun.

„Vlast­ně nava­zu­je­me na to, co už jsme zača­li. Vytvá­ří­me na zákla­dě nové vizu­ál­ní iden­ti­ty nový moder­něj­ší a pře­hled­něj­ší web s nabíd­kou cha­to­vé­ho pora­den­ství. Také jsme vyda­li bro­žur­ku shr­nu­jí­cí dva­ce­ti­le­tou his­to­rii orga­ni­za­ce – kro­mě základ­ních dat a čísel v ní nechy­bí také vzpo­mín­ky a postře­hy našich zaměst­nan­ců, ale i part­ne­rů a dár­ců, na pří­bě­zích kli­en­tů jsme před­sta­vi­li naše služ­by,“ popi­su­je Lucie Volá­ko­vá, vedou­cí oddě­le­ní komu­ni­ka­ce a péče o dár­ce. Dodá­vá, že vznik­ly také pro­pa­gač­ní mod­ré dešt­ní­ky s logem Respon­dea: „Prá­vě dešt­ník se čas­to obje­vu­je jako ilu­stra­ce v našich letá­cích a dal­ších mate­ri­á­lech. Chrá­ní člo­vě­ka před deš­těm a vytvá­ří bez­peč­ný a kry­tý pro­stor. Ten také nabí­zí­me našim kli­en­tům. Neře­ší­me za ně jejich pro­blémy, ale sna­ží­me vytvá­řet pro­stře­dí, ve kte­rém se cítí bez­peč­ně, a spo­leč­ně pak hle­dá­me řeše­ní jejich situ­a­ce.“

Část gran­tu vyu­ži­lo Respon­deo na úhra­du audi­tů, pro­to­že nezbyt­nou sou­čás­tí sil­né a pro­fe­si­o­nál­ní orga­ni­za­ce je také transpa­rent­ní a důvě­ry­hod­né hos­po­da­ře­ní. „A díky inves­ti­ci do vzdě­lá­vá­ní se nám daří zvi­di­tel­nit na soci­ál­ních sítích a ve veřej­ném pro­sto­ru, abychom zís­ka­li dal­ší pří­z­niv­ce a dár­ce,“ dopl­ňu­je Lucie Volá­ko­vá.