Ali­ci jsme z inter­venč­ní­ho cen­t­ra kon­tak­to­va­li na zákla­dě vyká­zá­ní man­že­la, kte­ré pro­ved­la poli­cie. Domlu­vi­li jsme se na osob­ní kon­zul­ta­ci, na kte­rou se dosta­vi­la fyzic­ky i psy­chic­ky vyčer­pa­ná.

Z pěti­le­té­ho man­žel­ství se naro­dil syn, kte­ré­mu jsou nyní čty­ři roky. Ali­ce se před rokem vrá­ti­la do zaměst­ná­ní, kde byla pový­še­na do mana­žer­ské pozi­ce. A teh­dy zača­ly pro­blémy. Man­že­lo­vi se už del­ší dobu neda­ři­lo v jeho pod­ni­ká­ní. Dlou­ho­do­bý stres řešil alko­ho­lem. Oce­nil, že si návra­tem man­žel­ky do prá­ce finanč­ně polep­ši­li, ale neu­ne­sl její pra­cov­ní úspěch. Začal ji poni­žo­vat a napa­dat vul­gár­ní­mi výra­zy. Také ji bez­dů­vod­ně obvi­ňo­val z nevě­ry, sna­žil se ji mít neu­stá­le pod kon­t­ro­lou. V opi­los­ti se cho­val agre­siv­ně, opa­ko­va­ně ji napa­dl i fyzic­ky.

Mlče­ním se dosta­la na dno

Ali­ce se nikdy niko­mu nesvě­ři­la, sty­dě­la se za to, co se doma dělo. Při posled­ním inci­den­tu byl pří­to­men i malý syn, sna­žil se ji brá­nit. Man­žel slov­ně hrubě napa­dal i jeho. Kli­ent­ku vlá­čel za vla­sy, škr­til a fac­ko­val, vyhro­žo­val jí zabi­tím, vyha­zo­val ji z domu a zdů­raz­ňo­val, že syn zůsta­ne s ním a ona jej nikdy nedo­sta­ne do své péče. Poli­cii při­vo­la­li sou­se­dé.

Ali­ce za pomo­ci Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo poda­la k okres­ní­mu sou­du návrh na před­běž­né opat­ře­ní, kte­rým bylo poli­cej­ní vyká­zá­ní pro­dlou­že­no. Moh­la pak v kli­du bez pří­tom­nos­ti man­že­la dál řešit svou situ­a­ci. Ve spo­lu­prá­ci s OSPOD poda­la návrh na úpra­vu výcho­vy a výži­vy k nezle­ti­lé­mu syno­vi, násled­ně také návrh na roz­vod man­žel­ství. Zača­la dochá­zet na psy­cho­te­ra­pii. Vyu­ži­la také pomoc zmoc­něn­ce IC, kte­rý ji dopro­vá­zel a zastu­po­val při jed­ná­ních u sou­du.

Man­žel­ství kli­ent­ky je již roz­ve­de­no, exman­žel se odstě­ho­val ke své milen­ce a o syna neje­ví zájem.