Domá­cí nási­lí je závaž­ný pro­blém, kte­rý se obje­vu­je napříč celou spo­leč­nos­tí, a vyža­du­je naši pozor­nost. Obě­tem domá­cí­ho nási­lí pomá­ha­jí v celé východ­ní čás­ti Stře­do­čes­ké­ho kra­je pra­cov­ní­ci Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo, kte­ré vede Deni­sa Sachom­ská.

Co bychom měli dělat, když máme pode­zře­ní, že napří­klad kama­rád­ku nebo kole­gy­ni bije nebo nějak psy­chic­ky týrá part­ner? Nebo víme o seni­o­ro­vi v sou­sed­ství, kte­ré­mu ubli­žu­je tře­ba jeho syn?

Pokud jste svěd­kem domá­cí­ho nási­lí, je důle­ži­té jed­nat opa­tr­ně a s ohle­dem na bez­pe­čí všech zúčast­ně­ných. Když se nejed­ná o akut­ní situ­a­ci, ale dlou­ho­do­bé nási­lí, zkus­te oběť oslo­vit. Buď­te emo­ci­o­nál­ně pod­po­ru­jí­cí a ujis­tě­te oběť, že jí věří­te a že nási­lí není její vina. Vaše pod­po­ra a poro­zu­mě­ní mohou být důle­ži­tou opo­rou. Vyslech­ně­te, buď­te trpě­li­ví a empa­tič­tí. Respek­tuj­te posto­je a hra­ni­ce ohro­že­né oso­by.

Poskyt­ně­te obě­ti infor­ma­ce o orga­ni­za­cích a zaří­ze­ních, kte­ré jí mohou pomo­ci. V kaž­dém kra­ji jsou zří­ze­na inter­venč­ní cen­t­ra, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­jí na pora­den­ství a pod­po­ru obě­tem a svěd­kům domá­cí­ho nási­lí. Může­te také pře­dat tele­fon­ní čís­la a webo­vé strán­ky, na kte­rých oběť může najít dal­ší infor­ma­ce.

Pokud je to mož­né, shro­máž­dě­te důka­zy o nási­lí – foto­gra­fie, nahráv­ky, zra­ně­ní nebo poško­ze­ní majet­ku. Tyto důka­zy mohou být uži­teč­né při podá­vá­ní trest­ní­ho ozná­me­ní a v dal­ších říze­ních.

Když máme oba­vy o bez­pe­čí obě­ti, může­me něko­ho kon­tak­to­vat sami?

Měli bys­te zvá­žit nahlá­še­ní situ­a­ce míst­ní poli­cii nebo se obrá­tit na nej­bliž­ší inter­venč­ní cen­t­rum. V pří­pa­dě, že se v domác­nos­ti nachá­ze­jí nezle­ti­lé děti, je mož­né obrá­tit se i na míst­ní orgán soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dítě­te (OSPOD).

V pří­pa­dě akut­ní­ho nási­lí, tedy něja­ké­ho inci­den­tu, kte­rý se v danou chví­li ode­hrá­vá, volej­te poli­cii na čís­le 158. Pokud bys­te se sami ocit­li v ohro­že­ní, utečte na bez­peč­né mís­to a zavo­lej­te o pomoc z bez­pe­čí. Snaž­te se neza­sa­ho­vat do samot­né­ho nási­lí, neboť se tak může­te sami vysta­vit ohro­že­ní.

A když jsme již něko­li­krát ozná­mi­li domá­cí nási­lí poli­cii a situ­a­ce se nezmě­ni­la?

Může vyhle­dat práv­ní radu nebo se obrá­tit na zmí­ně­né inter­venč­ní cen­t­rum. Odbor­ní­ci mohou poskyt­nout kon­krét­ní infor­ma­ce a rady, jak dál postu­po­vat. Svě­dek se násled­ně může s ohro­že­nou oso­bou podě­lit o kon­tak­ty a infor­ma­ce, kte­ré by jí moh­ly být uži­teč­né.

Pokud je svě­dek scho­pen a ocho­ten, může v rám­ci svých mož­nos­tí nabíd­nout pomoc se shro­máž­dě­ním důka­zů o domá­cím nási­lí, dopro­vod na schůz­ky nebo jiné for­my pod­po­ry.

Mobil­ní apli­ka­ce Bright Sky, jejímž cílem je poskyt­nout pod­po­ru obě­tem a umož­nit uži­va­te­lům snad­ný pří­stup ke zdro­jům pomo­ci, je vhod­ná jak pro ty, kte­ří jsou ohro­že­ni nási­lím, tak pro svěd­ky a pro­fe­si­o­ná­ly, kte­ří se sna­ží obě­tem domá­cí­ho nási­lí pomá­hat.

Inter­venč­ní cen­t­rum pomá­há obě­tem domá­cí­ho nási­lí mimo jiné také díky finanč­ní pod­po­ře měst Mni­cho­vo Hra­diš­tě, Mla­dá Boleslav, Měl­ník, Kolín, Kut­ná Hora, Lysá nad Labem, Čáslav, Bran­dýs nad Labem, Nym­burk, Milo­vi­ce, Poděbra­dy a Měs­tec Krá­lo­vé.