Jako kaž­dý rok, i letos někte­ré rodi­ny na Nym­bur­sku, Mla­do­bo­leslav­sku, Měl­nic­ku a Bran­dýsku oče­ká­va­jí začá­tek škol­ní­ho roku s ner­vo­zi­tou a oba­va­mi. Ač se to může zdát neu­vě­ři­tel­né, sehnat pení­ze na pomůc­ky pro děti může být pro mno­hé vel­ký pro­blém. Respon­deo se jim pro­to sna­ží začá­tek škol­ní­ho roku co nej­ví­ce usnad­nit.

„Kaž­dý rok hle­dá­me spon­zo­ry a dár­ce, kte­ří by věno­va­li či zapla­ti­li škol­ní pomůc­ky dětem ze soci­ál­ně sla­bých rodin. Letos se jed­ná podob­ně jako loni o více než 30 dětí, s jejichž rodi­na­mi dlou­ho­do­bě pra­cu­je­me,“ říká Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí pro­gra­mů pro pomoc rodi­nám s dět­mi v orga­ni­za­ci Respon­deo. Terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ni­ce kon­cem srp­na při svých pra­vi­del­ných návště­vách v rodi­nách s sebou při­ná­še­jí také pená­ly, pera, tuž­ky, seši­ty, tem­pe­ry, vodov­ky, pas­tel­ky, fixy, lepi­dla a dal­ší základ­ní škol­ní pomůc­ky.

Část zmí­ně­ných rodin letos auto­ma­tic­ky zís­ká na kaž­dé dítě také jed­no­rá­zo­vý pří­spě­vek pět tisíc korun, kte­rý vzhle­dem ke zdra­žo­vá­ní potra­vin a ener­gií sku­teč­ně oce­ní. „Máme ale i rodi­ny, kte­ré pří­spě­vek auto­ma­tic­ky nedo­sta­nou, pro­to­že nepo­bí­ra­jí pří­dav­ky na děti. U vel­ké čás­ti rodin, kte­ré při­jme­me ke spo­lu­prá­ci, jsou prá­vě pří­dav­ky na děti a dal­ší soci­ál­ní dáv­ky prv­ním kro­kem, kte­rý jim pomá­há­me vyře­šit. Vel­mi čas­to se rodi­če nedo­ká­ží zori­en­to­vat v žádos­tech, kte­ré mají vypl­nit, v dokla­dech, kte­ré mají dolo­žit a podob­ně. Ale přes­to se nám poda­ři­lo se vše­mi tako­vý­mi rodi­na­mi žádost o jed­no­rá­zo­vý pří­spě­vek vypl­nit,“ vysvět­lu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá a dodá­vá, že způ­sob žádosti o tuto dáv­ku je vel­mi jed­no­du­chý.

Někdo může namít­nout, že pře­ci není tře­ba rodi­nám zajiš­ťo­vat pomůc­ky do ško­ly, když dosta­nou pět tisíc na dítě, za což se dá nakou­pit vel­mi solid­ní výba­va do ško­ly. „Vět­ši­na lidí si však neu­mí před­sta­vit, v jakých pod­mín­kách mno­ho našich kli­en­tů s dět­mi žije. Kvů­li zdra­žo­vá­ní ener­gií a potra­vin níz­kopří­jmo­vé rodi­ny doslo­va vytlou­ka­jí klín klí­nem a sna­ží se ze všech sil udr­žet si byd­le­ní a pokud mož­no poskyt­nout dětem ale­spoň základ­ní stra­vu a péči. Tak­že mohu říci, že vel­mi čas­to pou­ži­jí ten­to pří­spě­vek na uha­še­ní nej­vět­ší­ho ohně, což je dluh za byd­le­ní. A na škol­ní pomůc­ky už zkrát­ka nezby­de“, upo­zor­ňu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá.

Zda při­bý­vá rodin, kte­ré pomoc soci­ál­ních pra­cov­ní­ků potře­bu­jí, lze těž­ko posou­dit. „My máme kapa­ci­tu v pro­gra­mech Pomoc rodi­nám s dět­mi v okre­se Mla­dá Boleslav a Pří­pa­do­vá prá­ce s rodi­na­mi v okre­se Nym­burk stá­le prů­běž­ně napl­ně­nou a vět­ši­nou je i něko­lik rodin, kte­ré na uvol­ně­ní mís­ta čeka­jí. Pro­to jsme od letoš­ní­ho roku navý­ši­li kapa­ci­tu rodin­ných slu­žeb, a to zare­gis­tro­vá­ním soci­ál­ně akti­vi­zač­ní služ­by pro rodi­ny s dět­mi SAS Respon­deo pro okres Nym­burk, Měl­ník a regi­on Bran­dýs nad Labem. V sou­vis­los­ti s tím jsme při­ja­li dvě nové kole­gy­ně. To, že je po našich služ­bách poptáv­ka, pova­žu­je­me za vel­mi pří­jem­nou zpět­nou vazbu, oce­ně­ní a moti­va­ci k dal­ší prá­ci,“ uza­ví­rá Keš­ne­ro­vá.