Roze­šla jsem se s pří­te­lem, máme spo­lu nezle­ti­lé děti, jak upra­vit výživ­né?

Výživ­né (spo­leč­ně s péčí o dítě, pří­pad­ně také úpra­vou sty­ku) lze upra­vit buď písem­nou doho­dou rodi­čů nebo návrhem k sou­du v pří­pa­dě, že se rodi­če nedo­mlu­ví. Na roz­díl od doho­dy man­že­lů není u doho­dy nese­zda­né­ho páru tře­ba, aby ji schvá­lil soud.

V pří­pa­dě roz­vo­du man­že­lů řeší úpra­vu pomě­rů k dětem opa­t­rov­nic­ký soud, a buď for­mou schvá­le­ní doho­dy, pří­pad­ně roz­hod­ne o návr­hu rodi­čů.

Jak sta­no­vit výši výživ­né­ho na děti?

Výše výživ­né­ho není sta­no­ve­na žád­ným před­pi­sem, vychá­zí se z věku a potřeb dětí a majet­ko­vé situ­a­ce rodi­čů. Exis­tu­jí ale ori­en­tač­ní tabul­ky Minis­ter­stva spra­ve­dl­nos­ti, pod­le kte­rých se lze rám­co­vě řídit:

Tabul­ka vychá­zí z věku dítě­te a čis­té­ho pří­jmu rodi­če, kte­rý má výživ­né pla­tit.

0 — 5 let 11 — 15 %
6 — 9 let 13 — 17 %
10 — 14 let 15 — 19 %
15 — 17 let 16 — 22 %
18 a více let 19 — 25 %

 

Musí mě u sou­du zastou­pit advo­kát? Kolik říze­ní sto­jí?

Ne, advo­kát­ní zastou­pe­ní je u opa­t­rov­nic­ké­ho říze­ní nepo­vin­né. Pokud je ale dru­hý z rodi­čů zastou­pen advo­ká­tem či hro­zí rizi­ko, že dojde ke spo­ru, je vhod­né advo­kát­ní zastou­pe­ní zvá­žit.

Opa­t­rov­nic­ké říze­ní je bez­plat­né. Pokud je ale rodič zastou­pen advo­ká­tem, jeho nákla­dy si hra­dí sám.

Dru­hý rodič mi nepla­tí výživ­né, co mám dělat?

Výživ­né lze vymá­hat exe­kuč­ně – roz­su­dek o výživ­ném či schvá­le­ná doho­da slou­ží jako tzv. exe­kuč­ní titul (tj. doku­ment, na jehož zákla­dě lze naří­dit exe­ku­ci), sta­čí sepsat a zaslat zvo­le­né­mu exe­ku­tor­ské­mu úřa­du (jejich seznam lze nalézt na www.ekcr.cz) návrh na naří­ze­ní exe­ku­ce. Výživ­né je tzv. před­nost­ní pohle­dáv­ka, má tedy před­nost před ostat­ní­mi (a v pří­pa­dě srá­žek ze mzdy se srá­ží vět­ší část­ka). Exe­ku­ce lze vymá­hat jak dluž­né, tak běž­né výživ­né. V rám­ci naří­ze­né exe­ku­ce může exe­ku­tor povin­né­mu rodi­či poza­sta­vit řidič­ské opráv­ně­ní, pokud mu neslou­ží jako zdroj obži­vy (řidič kami­o­nu, taxi­kář apod.).

Dru­hou vari­an­tou je dát návrh na výkon roz­hod­nu­tí k sou­du.

Mám na vymá­há­ní výživ­né­ho něja­kou lhů­tu?

Výživ­né se pro­ml­ču­je po 3 letech (to, kte­ré je splat­né od 1. 1. 2014 a poz­dě­ji; star­ší výživ­né se pro­ml­čo­va­lo po 10 letech). V této lhů­tě je tedy vhod­né podat návrh na exe­ku­ci nebo výkon roz­hod­nu­tí, pří­pad­ně i trest­ní ozná­me­ní.

Dal/a jsem návrh na naří­ze­ní exe­ku­ce, ale dru­hý rodič nemá žád­né pří­jmy, byd­lí po kama­rá­dech a nemá žád­ný maje­tek, tak­že mu exe­ku­tor nic nemů­že zaba­vit

V tom­to pří­pa­dě je vhod­né vytr­vat, může se stát, že povin­ný např. zdě­dí maje­tek, začne legál­ně pra­co­vat apod. Bohu­žel jsou ale rodi­če, kte­ří se pla­ce­ní výživ­né­ho úspěš­ně vyhý­ba­jí dlou­ho­do­bě. Nepl­ně­ní vyži­vo­va­cí povin­nos­ti je trest­ný čin (v pří­pa­dě nepla­ce­ní výživ­né­ho 4 měsí­ce a více), je tedy mož­né podat trest­ní ozná­me­ní; v ide­ál­ním pří­pa­dě bude rodi­či ulo­žen trest a záro­veň povin­nost výživ­né dopla­tit.

Dal­ší vari­an­tou je vyža­do­vat výživ­né po pra­ro­di­čích – v tom­to pří­pa­dě je však tře­ba počí­tat, že soud sta­no­ví vyži­vo­va­cí povin­nost všem pra­ro­di­čům.

Dokdy pla­tí vyži­vo­va­cí povin­nost?

V zása­dě do té doby, než je dítě schop­no se samo živit (např. nastou­pí do zaměst­ná­ní). V pří­pa­dě pochyb­nos­tí roz­hod­ne o zru­še­ní vyži­vo­va­cí povin­nos­ti na návrh povin­né­ho rodi­če soud.