Narození dítěte je jedním z nejkrásnějších období v životě ženy. Někdy se však bohužel stane, že maminka je na to štěstí i starost sama. Na co všechno mají nárok maminky, které nejsou provdané a zůstanou na péči o dítě samy?

Před půl rokem se nám s pří­te­lem naro­di­lo dítě, musí mi pří­tel něco při­spí­vat?

Pokud jste neby­li man­že­lé, máte prá­vo na výživ­né na sebe od otce dítě­te, a to po dobu dvou let od naro­ze­ní dítě­te. Pokud se na pla­ce­ní výživ­né­ho nedo­mlu­ví­te a/nebo ho nebu­de otec dítě­te pla­tit dob­ro­vol­ně, může­te se obrá­tit s návrhem na sta­no­ve­ní výživ­né­ho na nepro­vda­nou mat­ku k sou­du.

Kolik mi má při­spí­vat?

Výše výživ­né­ho je indi­vi­du­ál­ní a zále­ží na majet­ko­vých pomě­rech nejen otce dítě­te (pří­jmy, dal­ší vyži­vo­va­cí povin­nos­ti), ale i vašich. Roli hra­jí také vaše nákla­dy. Urči­tě dopo­ru­ču­ji si všech­ny své nákla­dy evi­do­vat a scho­vá­vat si dokla­dy o plat­bách.

Sly­še­la jsem, že mi má otec dítě­te při­spět také na výba­vič­ku a kočá­rek, je to prav­da?

Otec dítě­te je povi­nen vám při­mě­ře­ně při­spět na nákla­dy spo­je­né s těho­ten­stvím a poro­dem – kon­krét­ně se má těmi­to nákla­dy na mys­li těho­ten­ské oble­če­ní, lékař­ská péče atd., zkrát­ka nákla­dy spo­je­né s vaší oso­bou. Z toho­to důvo­du je vhod­né si scho­vá­vat účten­ky a dokla­dy od věcí, kte­ré si kupu­je­te nebo za kte­ré pla­tí­te, abys­te pří­pad­ně moh­la tyto nákla­dy pro­ká­zat. Opět pla­tí, že pokud nedo­jde mezi vámi k doho­dě, může­te se obrá­tit na soud.

Do výše uve­de­ných nákla­dů ale nespa­dá poří­ze­ní kočár­ku, oble­če­ní atd., to je před­mě­tem vyži­vo­va­cí povin­nos­ti k dítě­ti, kte­rou mají oba rodi­če. Blí­že jsme se otáz­kou výživ­né­ho zabý­va­li v minu­lém člán­ku (https://www.respondeo.cz/nase-poradna-vyzivne-na-deti/)

Otě­hot­ně­la jsem s býva­lým pří­te­lem, ale roze­šli jsme se, můžu po něm něco chtít, i když se dítě ješ­tě nena­ro­di­lo?

Ano, soud může prav­dě­po­dob­né­mu otci dítě­te ulo­žit povin­nost zapla­tit budou­cí mat­ce dítě­te výživ­né na ni i pří­spě­vek na nákla­dy spo­je­né s těho­ten­stvím a poro­dem už před naro­ze­ním dítě­te.

Můžu žádat výživ­né na nepro­vda­nou mat­ku i zpět­ně?

Ano, stej­ně tak nákla­dy spo­je­né s těho­ten­stvím a poro­dem, ale pou­ze do dvou let ode dne poro­du.

Při­pra­vi­la: Mgr. Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá