S růs­tem cen, ener­gií, ale také nájem­ní­ho byd­le­ní, při­by­lo lidí, kte­ří mají pro­blém vyjít se svým měsíč­ním pří­jmem. Řadě z nich může pomo­ci stát­ní pří­spě­vek na byd­le­ní, na kte­rý od nové­ho roku dosáh­nou domác­nos­ti s vyš­ší­mi pří­jmy než dřív. Nej­čas­tě­ji s dota­zy ohled­ně poplat­ků spo­je­ných s byd­le­ním při­chá­ze­jí do Občan­ské porad­ny Respon­deo v posled­ní době seni­o­ři.

Nárok na pří­spě­vek na byd­le­ní má kaž­dý, (zjed­no­du­še­ně  řeče­no) jehož nákla­dy na byd­le­ní jsou vyš­ší než 30 pro­cent (v Pra­ze 35 pro­cent) čis­tých pří­jmů. Do nákla­dů pat­ří nájem, elektři­na, plyn, vod­né a stoč­né a dal­ší služ­by. „Navíc teď díky zjed­no­du­še­né žádosti mohou lidé zís­kat pří­spě­vek mno­hem rych­le­ji. Nově sta­čí pou­ze jed­na žádost a nákla­dy na byd­le­ní a pří­jmy rodi­ny se teď pro­ka­zu­jí pou­ze jed­nou za půl roku. A zažá­dat se dá až tři měsí­ce zpět­ně,“ říká Vác­la­va Zajíč­ko­vá, porad­ky­ně Občan­ské porad­ny.

Do nákla­dů na byd­le­ní se neza­po­čí­tá­vá pou­ze nájem, ale i ener­gie a služ­by spo­je­né s byd­le­ním. O pří­spě­vek tedy mohou zažá­dat i ti, kte­ří mají vlast­ní dům či byt nebo trva­le žijí na své cha­tě či cha­lu­pě. V dané nemo­vi­tos­ti ani nemu­sí mít trva­lé byd­liš­tě, důle­ži­té je, že tam zkrát­ka byd­lí.

„Na pří­spě­vek na byd­le­ní dosáh­nou opro­ti před­cho­zí úpra­vě také lidé, kte­ří byd­lí v bytě na zákla­dě věc­né­ho bře­me­ne – stá­le však je tře­ba dolo­žit práv­ní důvod uží­vá­ní, tedy pokud seni­or daru­je byt potom­ko­vi a úst­ně se domlu­ví na uží­vá­ní bytu, nemů­že o pří­spě­vek na byd­le­ní požá­dat. Kro­mě toho je v mno­hem zra­ni­tel­něj­ší pozi­ci, než kdy­by měl sjed­ná­no věc­né bře­me­no byd­le­ní,“ dopl­ňu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny, a podo­tý­ká, že v posled­ní době se vět­ši­na dota­zů v občan­ské porad­ně týká pro­ble­ma­ti­ky zvy­šo­vá­ní nákla­dů na byd­le­ní a při­chá­ze­jí s nimi pře­de­vším seni­o­ři. „Kli­en­ti v někte­rých pří­pa­dech nejsou schop­ni zapla­tit za byd­le­ní kvů­li vyso­kým cenám ener­gií a také kvů­li pokle­su pří­jmu, napří­klad po smr­ti man­že­la či man­žel­ky. Nará­že­jí také na sna­hu někte­rých pro­na­jí­ma­te­lů razant­ně zvý­šit nájem, pří­pad­ně se stá­va­jí­cích nájem­ní­ků zba­vit a pro­najmout byt za vyš­ší cenu.“

K žádosti o pří­spě­vek na byd­le­ní je tře­ba dolo­žit:

  • POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ  – napří­klad pla­to­vý výměr či výplat­ní pás­ka
  • POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY – doklad potvr­zu­jí­cí výši nákla­dů na služ­by, jako je tře­ba vod­né, stoč­né, odvoz odpa­du a podob­ně
  • POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE – doklad potvr­zu­jí­cí výši nákla­dů na elektři­nu či plyn za před­cho­zí měsí­ce
  • VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ – pokud jste v daném měsí­ci obdr­že­li pře­pla­tek či nedo­pla­tek
  • NÁJEMNÍ SMLOUVA – pokud byd­lí­te v nájmu
  • POTVRZENÍ O STUDIU – v pří­pa­dě, že je vaše dítě stu­dent star­ší 15 let
  • PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB – pokud s vámi byd­lí dal­ší oso­ba star­ší 18 let, bude­te od ní potře­bo­vat pode­psat pro­hlá­še­ní, že u vás sku­teč­ně byd­lí

Služ­by Občan­ské porad­ny Respon­deo jsou bez­plat­né díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Dob­ro­vol­né­ho svaz­ku obcí Pečec­ký regi­on a měst Bran­dýs nad Labem-Sta­rá Boleslav, Čelá­ko­vi­ce, Měs­tec Krá­lo­vé, Nym­burk a Poděbra­dy.