V rám­ci 8. kola pro­gra­mu Nadač­ní­ho fon­du Tesco “Vy roz­ho­du­je­te, my pomá­há­me” jsme zís­ka­li 3 gran­ty v cel­ko­vé výši 60.000,- Kč. Této pomo­ci si vel­mi váží­me, neboť finanč­ní pro­střed­ky může­me vyu­žít i na úhra­du nákla­dů, kte­ré není mož­né hra­dit z našich tra­dič­ních zdro­jů.