Ško­da Auto v Mla­dé Bolesla­vi dlou­ho­do­bě usi­lu­je o lep­ší život­ní pod­mín­ky lidí a rodin s dět­mi, kte­ré nemě­ly v živo­tě tolik štěs­tí. Letos opět díky štěd­ré­mu daru Nadač­ní­ho fon­du Ško­dov­ky může Respon­deo pokra­čo­vat v sys­te­ma­tic­ké pomo­ci ohro­že­ným rodi­nám, jež se potý­ka­jí s dlu­hy, exe­ku­ce­mi a soci­ál­ním vylou­če­ním.

Respon­deo pod­po­ru­je rodi­ny s dět­mi, kte­ré čelí tíži­vé finanč­ní situ­a­ci a hroz­bě ode­brá­ní dětí do ústav­ní péče. Cílem je sta­bi­li­zo­vat tyto rodi­ny a poskyt­nout jim nezbyt­nou pomoc a pod­po­ru, aby moh­ly zůstat pohro­ma­dě a vyhnout se roz­pa­du rodi­ny. „Z gran­tu ve výši krás­ných 227 tisíc korun bude spo­lu­fi­nan­co­vá­no mimo jiné posky­to­vá­ní práv­ních kon­zul­ta­cí, psy­cho­te­ra­pií a nově také dlu­ho­vé­ho pora­den­ství a zpra­co­vá­vá­ní návrhů na oddlu­že­ní,“ vysvět­lu­je vedou­cí Pod­po­ry rodin v Respon­deu Ire­na Keš­ne­ro­vá a dodá­vá, že díky penězům od Ško­da Auto mohou soci­ál­ní pra­cov­ni­ce pomo­ci až 20 rodi­nám v nou­zi.

Pro­jekt nava­zu­je na dří­věj­ší akti­vi­ty a zúro­ču­je boha­té zku­še­nos­ti Respon­dea s pomo­cí lidem a rodi­nám v tíži­vých situ­a­cích. Nové dlu­ho­vé pora­den­ství dopl­ňu­je a roz­ši­řu­je dosa­vad­ní čin­nost Respon­dea a je po něm už dlou­ho dobu poptáv­ka.

„Výji­meč­nost pro­jek­tu spo­čí­vá rov­něž v posky­to­vá­ní kom­plex­ní pod­po­ry ohro­že­ným rodi­nám, jako je soci­ál­ně-práv­ní pora­den­ství, psy­cho­te­ra­pie, mate­ri­ál­ní pod­po­ra v podo­bě potra­vi­no­vých balíč­ků a škol­ních pomů­cek, a spo­lu­prá­ce týmu odbor­ní­ků, mezi něž pat­ří soci­ál­ní pra­cov­ník, práv­ník, dlu­ho­vý porad­ce i psy­cho­te­ra­peut,“ dodá­vá ředi­tel­ka Respon­dea Ale­na Líba­lo­vá. Veš­ke­ré akti­vi­ty dopl­ňu­jí pro­jekt „Zdra­vá rodi­na III“ rea­li­zo­va­ný s pod­po­rou MPSV a EU.