Během letoš­ní­ho roku při­by­ly nové a pro řadu lidí cit­li­vé pro­blémy: plno­hod­not­ný život rodin naru­šu­je růst cen ener­gií. Minis­ter­stvo prá­ce a soci­ál­ních věcí sesta­vi­lo obsáh­lý seznam kro­ků, díky nimž mohou domác­nos­ti ušet­řit tisí­ce korun. Těm nej­o­hro­že­něj­ším nabí­zí pří­spěv­ky na byd­le­ní, doplat­ky na byd­le­ní a v nej­tí­ži­věj­ších situ­a­cích mimo­řád­nou oka­mži­tou pomoc. Více na zkrotimeenergie.cz. Kdo si neví rady se svou situ­a­cí, může vyu­žít slu­žeb Občan­ské porad­ny Respon­deo.

V domác­nos­tech, kde nákla­dy na byd­le­ní pře­sáh­nou 30 pro­cent z pří­jmů, mohou zažá­dat o pří­spě­vek na byd­le­ní, a to až tři měsí­ce zpět­ně buď onli­ne, nebo na úřa­du prá­ce – žádost je tře­ba dolo­žit potvr­ze­ním o výši pří­jmů, nákla­dů na ener­gie a služ­by, vyúčto­vá­ním slu­žeb a ener­gií a pří­pad­ně nájem­ní smlou­vou, pokud žada­tel nebyd­lí ve vlast­ním domě či bytě. „O pří­spě­vek mohou žádat i lidé, kte­ří byd­lí v bytě na zákla­dě věc­né­ho bře­me­ne nebo byd­lí na cha­tě, a dosáh­nou na něj i lidé s vyš­ší­mi pří­jmy než dří­ve,“ dopl­ňu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny Respon­deo. Zažá­dat může rodi­na, ale i samo­ži­vi­tel či seni­or.

Pokud pří­spě­vek na byd­le­ní nesta­čí na pokry­tí nákla­dů, je mož­né zažá­dat o dopla­tek na byd­le­ní. V pří­pa­dě oprav­du vel­ké nou­ze stát nabí­zí mimo­řád­nou oka­mži­tou pomoc, aby nikdo nezů­stal bez pro­střed­ků.

Samo­zřej­mě se také dá aktiv­ně jed­nat s doda­va­te­lem ener­gií o změ­ně tari­fu či záloh. „Je tře­ba si peč­li­vě zkon­t­ro­lo­vat pod­mín­ky smlou­vy a pří­pad­ně se nebát změ­nit doda­va­te­le. Při pochyb­nos­tech mohou kli­en­ti rekla­mo­vat vyúčto­vá­ní. Při pla­teb­ní neschop­nos­ti mohou zku­sit vyjed­nat splát­ky či odklad splat­nos­ti,“ radí vedou­cí Občan­ské porad­ny. „Ráda bych všem vzká­za­la, aby se nezdrá­ha­li a sku­teč­ně si o pomoc řek­li. Nejsou sami, rodin i jed­not­liv­ců, kte­ří potře­bu­jí pod­po­ru, při­by­lo,“ dodá­vá.

Nicmé­ně mezi prv­ní kro­ky, kte­ré může uči­nit kaž­dá domác­nost, pat­ří ome­ze­ní spo­tře­by elek­tric­ké ener­gie. Tisí­ce roč­ně se dají ušet­řit díky zha­sí­ná­ní, zapí­ná­ní prač­ky či myč­ky až při úpl­ném napl­ně­ní, spr­cho­vá­ní mís­to plné vany, pra­vi­del­né­mu roz­mra­zo­vá­ní led­ni­ce a mra­zá­ku nebo díky sní­že­ní tep­lo­ty při vytá­pě­ní – obzvlášť v noci nebo když nikdo není doma. Řadu dal­ších uži­teč­ných tipů zájem­ci nalez­nou na webu zkrotimeenergie.cz.

Po před­cho­zím objed­ná­ní na tele­fon­ním čís­le 731 588 632 nebo mai­lu poradna@respondeo.cz je mož­né sejít se s pra­cov­ní­kem Občan­ské porad­ny Respon­deo na poboč­ce v Nym­bur­ce, Poděbra­dech, Měst­ci Krá­lo­vé, Peč­kách, Čelá­ko­vi­cích, Bran­dý­se nad Labem a Mni­cho­vě Hra­diš­ti.