Dob­ro­vol­ní­ci z nym­bur­ské­ho skaut­ské­ho oddí­lu Cefe­us a z 8. oddí­lu vod­ních skau­tů Mla­dá Boleslav, spo­leč­ně s děv­ča­ty ze Střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly v Nym­bur­ce a mno­ha dal­ší­mi dob­ro­vol­ní­ky věno­va­li prv­ní záři­jo­vý víkend svůj čas dob­ré věci. Zapo­ji­li se do sbír­ky škol­ních pomů­cek „Ško­lá­kům od srd­ce“ pro děti z ohro­že­ných rodin, jimž pomá­há orga­ni­za­ce Respon­deo. V hyper­mar­ke­tech Tesco v Lysé nad Labem a Mla­dé Bolesla­vi vybra­li během dvou dnů cel­kem 17 kra­bic od baná­nů napl­ně­ných růz­ný­mi pomůc­ka­mi, což před­sta­vu­je impo­zant­ní čís­lo 4000 růz­ných škol­ních potřeb.

Kaž­dá kra­bi­ce byla jako poklad – plná tužek, barev, pená­lů, seši­tů, pra­ví­tek, gum či pas­te­lek, kte­ré si mno­zí ško­lá­ci nemo­hou sami kou­pit. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea hned v pon­dě­lí zača­ly daro­va­né věci dis­tri­bu­o­vat do rodin, s nimiž v rám­ci regis­tro­va­né soci­ál­ní služ­by a dal­ších pro­jek­tů na pod­po­ru rodin dlou­ho­do­bě pra­cu­jí a kte­ré mate­ri­ál­ní pomoc nej­ví­ce potře­bu­jí.

Celý víkend byl pozna­me­nán obrov­skou ener­gií a nad­še­ním těch, kte­ří se roz­hod­li při­spět svým dílem. „Zúčast­ni­ly jsme se, pro­to­že skaut­ky by měly dělat dob­ré skut­ky. Lidé byli vět­ši­nou milí, někte­ří daro­va­li celé náru­če či taš­ky věcí, někdo kou­pil ale­spoň dvě pra­vít­ka nebo sešit. Nej­nad­še­něj­ší byly obvykle děti s mamin­ka­mi, bylo úsměv­né, jak tře­ba hol­čič­ka při­nes­la gumu ve tva­ru jed­no­rož­ce a podob­ně,“ říká Apo­le­na Boháč­ko­vá z nym­bur­ské­ho skaut­ské­ho oddí­lu Cefe­us, kte­rá spo­leč­ně s kama­rád­ka­mi vybí­ra­la pomůc­ky v lyském Tescu. Kaž­dý dar byl vítán a měl svou váhu.

Vít Gre­gor z 8. oddí­lu vod­ních skau­tů v Mla­dé Bolesla­vi podo­tý­ká, že to pro něj byla zají­ma­vá zku­še­nost: „Ač jsme byli vybí­rat hned v sobo­tu dopo­led­ne v Tescu v Mla­dé Bolesla­vi, kdy lidé ješ­tě nevě­dě­li o sbír­ce tolik, tudíž se naše prá­ce sto­či­la spí­še k vysvět­lo­vá­ní a před­sta­vo­vá­ní sbír­ky, než­li k vybí­rá­ní pomů­cek, bylo pří­jem­né sle­do­vat, jak se nám košík plní. Záro­veň mě potě­ši­lo, že jsem se já osob­ně nese­tkal s žád­ný­mi pro­je­vy nená­vis­ti nebo podob­né­ho cho­vá­ní.“

Klá­ra Kuli­no­vá, dal­ší skaut­ka z Mla­dé Bolesla­vi, shr­nu­la své dojmy tak­to: “Sbír­ka pro mě byla plná milých setká­ní a poví­dá­ní s lid­mi, kte­ří jsou ochot­ni pomá­hat s úsmě­vem na tvá­ři. Samo­zřej­mě ne kaž­dý byl tako­vý. Nicmé­ně si odná­ším pocit, že to smy­sl mělo.”

Sbír­ka pomů­cek pro ško­lá­ky z ohro­že­ných rodin se tak sta­la neje­nom zdro­jem mate­ri­ál­ní pod­po­ry, ale také sym­bo­lic­kým ges­tem, kte­ré uká­za­lo, že mla­dí lidé jsou ochot­ní věno­vat svůj čas a pomá­hat těm, kte­ří to potře­bu­jí.