Tak by se dala asi nejlépe vystihnout přání všech zúčastněných v rámci pracovního setkání se zástupci OSPODu a školských institucí regionu Nymburk, které uspořádalo Respondeo, z. s. na konci dubna 2019. Hlavním tématem byla podpora rodin při návratu dítěte ze školského zařízení.

Jako prv­ní se ujal slo­va Bc. Ladi­slav Von­d­ruš­ka, kurá­tor pro děti a mlá­dež, OSPOD Nym­burk. Ten nejdří­ve zmí­nil vel­mi zají­ma­vé sta­tis­ti­ky o počtu dětí umís­tě­ných mimo rodi­nu v letech 2018 — 2019. Těch bylo k 1. led­nu 2019 ve Stře­do­čes­kém kra­ji 578. To je o 35 dětí méně než v pře­de­šlém roce. Vět­ši­nu při­tom tvo­ři­li chlap­ci. Sta­tis­ti­ku dopl­nil dvě­ma kazu­is­ti­ka­mi, díky nimž si moh­li účast­ní­ci setká­ní vytvo­řit před­sta­vu, jak pro­bí­há umís­tě­ní dětí mimo domov a jejich násled­ný návrat do domo­va. Rov­něž i jakým způ­so­bem OSPOD odbor­ně pra­cu­je a pod­po­ru­je rodi­nu. Tyto pří­spěv­ky vyvo­la­ly dis­ku­zi nad tím, zda exis­tu­je v urči­tých pří­pa­dech dětí umís­tě­ných na čas mimo rodi­nu hap­py end.

Když je pobyt v diagnostickém ústavu pro dítě prospěšný

Dal­ší zají­ma­vý pří­klad z pra­xe před­nes­la Mgr. Milo­sla­va Sou­ku­po­vá, výchov­ná porad­ky­ně a koor­di­ná­tor­ka inklu­ze ZŠ Tyr­šo­va. Kazu­is­ti­ka se týka­la nevhod­né­ho cho­vá­ní žáka, kte­ré se pro­je­vo­va­lo již od páté­ho roč­ní­ku základ­ní ško­ly. Vzhle­dem k tomu, že byly vyčer­pá­ny všech­ny mož­nos­ti ško­ly a chla­pec se výraz­ně zhor­šil nejen v cho­vá­ní, ale i v pro­spě­chu, byl v osmém roč­ní­ku umís­těn do SVP. Nut­no říci, že chla­pec nebyl nikdy tří­dou vyčle­ňo­ván. Spo­lu­žá­ci ho bra­li tako­vé­ho, jaký byl. Když se vrá­til do ško­ly, spo­lu­žá­ci jej při­ví­ta­li a doslo­va zasy­pa­li otáz­ka­mi. Po návra­tu byl jako vymě­ně­ný. Půso­bil uvě­do­mě­le a klid­ně, respek­to­val nasta­ve­ná pra­vi­dla. Nau­čil se pra­co­vat ve sku­pi­ně, vyja­d­řo­vat své poci­ty a svůj názor. Pro dítě toto časo­vě ome­ze­né umís­tě­ní v dia­gnos­tic­kém ústa­vu bylo v uve­de­ném pří­pa­du pro­spěš­né a účel­né nejen stran škol­ních výsled­ků, ale i zno­vu začle­ně­ní dítě­te do kolek­ti­vu tří­dy.

Spolupráce, která více pomáhá

Pří­spě­vek za Respon­deo, z. s. si při­pra­vi­la vedou­cí pro­gra­mu Pomoc rodi­nám s dět­mi Mgr. Mirosla­va Vokou­no­vá Krep­čí­ko­vá DiS., kte­rá tak­též uved­la zku­še­nos­ti z pra­xe o návra­tu dětí zpět do rodin po poby­tu ve škol­ském zaří­ze­ní. Dále mlu­vi­la o spo­lu­prá­ci OSPOD a Respon­dea, z. s., kde zmí­ni­la mož­nos­ti toho, jak Respon­deo může násled­ně rodi­nám pomo­ci a pod­po­řit je při zdár­né adap­ta­ci v rodi­ně i ve ško­le. Nako­nec vyzva­la zúčast­ně­né k dis­ku­zi v hle­dá­ní kro­ků ve vzá­jem­né spo­lu­prá­ci.