Naše soci­ál­ní pra­cov­ni­ce se setká­va­jí v rám­ci pomo­ci rodi­nám s dět­mi s růz­ný­mi pří­pa­dy. Čas­to se v „naší péči“ oci­ta­jí rodi­ny, kde je více dětí a mamin­ky jsou na ně samy, ale oje­di­ně­lé nejsou ani pří­pa­dy, kdy je těhot­ná mla­dá mamin­ka bez part­ne­ra a také bez finanč­ních pro­střed­ků.

V tako­vé kri­zo­vé situ­a­ci se ocit­la i Jana, kte­rou před poro­dem pří­tel opus­til. Po poro­du zdra­vé­ho dítě­te se naneštěs­tí u ní pro­je­vi­la depre­se. Jana tak nezvlá­da­la pečo­vat o sebe, své dítě ani domác­nost. Hro­zi­lo, že mimin­ko Janě ode­be­rou. Naštěs­tí OSPOD, se kte­rým úzce spo­lu­pra­cu­je­me, kon­tak­to­val Respon­deo s žádos­tí o pomoc pro Janu. Ta se spo­lu­pra­cí s námi sou­hla­si­la. Tak tu byla nadě­je, že se vše obrá­tí k dob­ré­mu.

Pod­po­ra byla nut­ná

Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce nejdří­ve zajis­ti­la kon­takt na psy­chi­at­ric­kou pomoc, kte­rá Janě pomoh­la zba­vit se depre­sí. Poté Janu pod­po­ři­la při péči o dítě a také zajis­ti­la služ­by lak­tač­ní porad­ky­ně. Násled­ně soci­ál­ní pra­cov­ni­ce pomoh­la s při­hlá­še­ním dítě­te ke zdra­vot­ní­mu pojiš­tě­ní a s žádost­mi o dáv­ky, ale také Janu pod­po­ři­la v zápi­su otce do rod­né­ho lis­tu a řeše­ní výživ­né­ho pro dítě.

Hap­py end

Během spo­lu­prá­ce s Respon­de­em se poda­ři­lo situ­a­ci paní Jany zlep­šit nato­lik, že i ve spo­lu­prá­ci s psy­chi­at­rem a tera­pe­u­tem doká­za­la vše zvlád­nout bez hospi­ta­li­za­ce. Nyní Jana dochá­zí na tera­pie a o svou dce­ru se doká­že posta­rat sama.