V září začí­ná dal­ší mimo­řád­ná oddlu­žo­va­cí akce Milos­ti­vé léto II. Lidé, kte­ří uvíz­li v dlu­ho­vých pas­tech, budou mít mož­nost spla­tit pou­ze jis­ti­nu, tedy původ­ní dluh, a jed­no­rá­zo­vý popla­tek exe­ku­to­ro­vi. Veš­ke­ré úro­ky, poplat­ky advo­ká­tům či pená­le, kte­ré mnoh­dy mno­ho­ná­sob­ně pře­vy­šu­jí výši původ­ní­ho dlu­hu, jim budou odpuš­tě­ny. Pří­le­ži­tost vyře­šit sví­zel­nou situ­a­ci budou mít po dobu tří měsí­ců, od 1. září 2022 do 30. lis­to­pa­du 2022.

„Už při minu­lém milos­ti­vém létu jsme, nej­spíš i vli­vem masiv­ní pro­pa­ga­ce v médi­ích, zazna­me­na­li řadu dota­zů. Něko­li­ka kli­en­tům jsme i pomoh­li s vyu­ži­tím milos­ti­vé­ho léta, kon­krét­ně s žádos­tí exe­ku­to­ro­vi o vyčís­le­ní dlu­hu a vysvět­le­ním dal­ší­ho postu­pu,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny Respon­deo. Cel­ko­vě po celém Čes­ku minu­lé Milos­ti­vé léto pomoh­lo dese­ti­ti­sí­cům lidí čas­to ve zdán­li­vě bez­vý­chod­né situ­a­ci. Vyře­ši­li své nespla­ce­né závaz­ky a moh­li začít lep­ší život — mít vlast­ní ban­kov­ní účet, mož­nost pla­tit kar­tou, sta­bil­ně­ji byd­let, i se tře­ba rekva­li­fi­ko­vat a zís­kat lépe pla­ce­nou prá­ci.

Pod­mín­kou vyu­ži­tí Milos­ti­vé­ho léta II je zahá­je­ní soud­ně vymá­ha­né exe­ku­ce před 28. říj­nem 2021. Ta musí být vede­ná pro dluh u veřej­no­práv­ní­ho sub­jek­tu, kte­rým může být zdra­vot­ní pojiš­ťov­na, Čes­ká tele­vi­ze, Čes­ký roz­hlas, ČEZ, kraj­ské nemoc­ni­ce, měst­ské doprav­ní pod­ni­ky a dal­ší obec­ní, kraj­ské či stát­ní orga­ni­za­ce. „Dlu­hy u těch­to sub­jek­tů narost­ly čas­to kvů­li úro­kům, pená­le a dal­ší­mu pří­slu­šen­ství do nespla­ti­tel­ných výšin. Tisí­ce lidí by je bez Milos­ti­vé­ho léta už nemě­li šan­ci spla­tit mož­ná do kon­ce živo­ta. Pří­kla­dem může být dluh na nájem­ném za měst­ský byt, kte­rý se z tisí­ci­ko­run vyšpl­hal na stov­ky tisíc, v jiném pří­pa­dě i mili­o­nů korun,“ uvá­dí Daniel Hůle, expert na dlu­ho­vou pro­ble­ma­ti­ku z Člo­vě­ka v tís­ni. K Milos­ti­vé­mu létu II se při­po­ji­ly i někte­ré ban­kov­ní spo­leč­nos­ti.

Dle dostup­ných dat Exe­ku­tor­ské komo­ry bylo v Čes­ké repub­li­ce ke kon­ci minu­lé­ho roku 698 tisíc lidí v exe­ku­ci a cel­ko­vý počet exe­kuč­ních říze­ní činil 4,426 mili­o­nu. Na jed­no­ho dluž­ní­ka tak v prů­mě­ru při­pa­da­lo zhru­ba šest exe­ku­cí. Kon­krét­ně ve Stře­do­čes­kém kra­ji bylo v exe­ku­ci více než 69 tisíc lidí s cel­ko­vě 418 tisí­ci exe­ku­ce­mi.

Co je potře­ba udě­lat

Od 1. září 2022 do 15. lis­to­pa­du 2022 je tře­ba doru­čit exe­ku­to­ro­vi dopo­ru­če­ný dopis, ve kte­rém ho dluž­ník infor­mu­je, že vyu­ží­vá Milos­ti­vé léto. V dopi­se požá­dá o vyčís­le­ní dluž­né jis­ti­ny a sdě­le­ní čís­la účtu, na kte­rý má zaslat pení­ze. Vzor dopi­su najde na strán­kách milostiveleto.cz. Od 1. září do 30. lis­to­pa­du 2022 je tře­ba zapla­tit na sdě­le­ný účet dluž­nou jis­ti­nu a popla­tek 1 815 korun.

Kdy nelze Milos­ti­vé léto vyu­žít

Milos­ti­vé léto II nelze vyu­žít na exe­ku­ce pro dluh vůči sou­kro­mo­práv­ním věři­te­lům (úvě­ry, hypo­té­ky, dlu­hy u ope­rá­to­rů nebo nájmy sou­kro­mých maji­te­lů bytů), pokud se sou­kro­mo­práv­ní věři­tel k Milos­ti­vé­mu létu dob­ro­vol­ně nepři­po­jil. Akce se netý­ká dluž­ní­ků, jejichž dluh ješ­tě není v exe­ku­ci, nebo je v exe­ku­ci, kte­rá byla zahá­je­na po 28. říj­nu 2021. „Už loni měla řada kli­en­tů o vyu­ži­tí milos­ti­vé­ho léta zájem, ale nemoh­li spl­nit jeho pod­mín­ky — buď měli dlu­hy u komerč­ních sub­jek­tů, nemě­li naří­ze­nou exe­ku­ci, pří­pad­ně si nemoh­li dovo­lit zapla­tit ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu jis­ti­nu,“ dodá­vá Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.