[fusion_builder_container hundred_percent=“no” equal_height_columns=“no” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=“center cen­ter” background_repeat=“no-repeat” fade=“no” background_parallax=“none” parallax_speed=“0.3” video_aspect_ratio=“16:9” video_loop=“yes” video_mute=“yes” border_style=“solid” flex_column_spacing=“0px” type=“legacy”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1” type=“1_1” background_position=“left top” background_color=”” border_color=”” border_style=“solid” border_position=“all” spacing=“yes” background_image=”” background_repeat=“no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=“0px” margin_bottom=“0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=“0.3” animation_direction=“left” hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=“no” last=“true” min_height=”” hover_type=“none” link=”” first=“true”][fusion_text]

V nedě­li 2. říj­na kolín­ské kino zapl­ni­ly poně­kud netra­dič­ně kvě­ti­ny. Show s podti­tu­lem „Vra­hem je zahrad­ník…“ uspo­řá­da­la kolín­ská kvě­ti­nář­ka a aran­žér­ka Blan­ka Vallo­vá a výtě­žek ze vstu­pe­nek a v auk­ci pro­da­ných kvě­tin věno­va­la Inter­venč­ní­mu cen­t­ru Respon­deo, kte­ré pomá­há obě­tem a svěd­kům domá­cí­ho nási­lí.

Divá­ků dora­zi­lo něko­lik desí­tek, podob­ně jako loni. Kvě­ti­no­vá show se totiž koná už po čtvr­té. „Bylo to oprav­du zábav­né odpo­led­ne, paní Blan­ka to má krás­ně a pro­fe­si­o­nál­ně při­pra­ve­né. Bavi­lo mě poví­dá­ní o hrn­ko­vých kvě­ti­nách a dozvě­dě­la jsem se mno­ho o prá­ci zahrad­ní­ka,“ popi­su­je Lucie Volá­ko­vá z Respon­dea, kte­rá se akce s něko­li­ka kole­gy­ně­mi také zúčast­ni­la. Dodá­vá, že dvě hodi­ny utek­ly jako voda. „Pro­bra­li jsme vše od fia­lek, přes fíku­sy, až po bylin­ky.“

Po show násle­do­va­la auk­ce kvě­tin, do kte­ré se pří­cho­zí aktiv­ně zapo­jo­va­li. Dra­ži­ly se hrn­ko­vé kvě­ti­ny po více kusech a cel­ko­vě se vybra­lo na pod­po­ru obě­tí domá­cí­ho nási­lí 12 900 korun. „Šek jsme pře­vza­li z rukou Blan­ky Vallo­vé na pódiu spo­lu s kole­gy­ní Mar­ké­tou Mli­ko­vou, před­sta­vi­ly jsme naši orga­ni­za­ci a naše poslá­ní, podě­ko­va­ly a dopo­ru­či­ly všem k pře­čte­ní úžas­ný roz­ho­vor s paní Blan­kou, kte­rý vyšel v Kolín­ském dení­kuKolín­ském pre­su,“ dodá­vá Lucie.

Na oplát­ku zástup­ky­ně Respon­dea pře­da­ly paní Blan­ce cer­ti­fi­kát dár­ce s podě­ko­vá­ním za uspo­řá­dá­ní už čtyř roč­ní­ků úžas­né show, na nichž cel­kem vybra­la a daro­va­la Respon­deu 57 600 korun.

„Kaž­dý rok si říkám, proč show dělám. U před­cho­zích roč­ní­ků jsem si neby­la jis­tá, zda oprav­du pomá­há­me. Po tom­to roč­ní­ku vím, že ano. A témat máme ješ­tě dost, tak může­me pokra­čo­vat s rados­tí dál,“ uza­ví­rá sama Blan­ka Vallo­vá.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]