Dru­hou říj­no­vou nedě­li se v kolín­ském kině usku­teč­nil pátý roč­ník cha­ri­ta­tiv­ní flo­ris­tic­ké „Šou s kvě­ti­nou“. Pořa­da­tel­kou tra­dič­ní bene­fič­ní akce je kolín­ská kvě­ti­nář­ka Blan­ka Vallo­vá a letos se zamě­ři­la na vánoč­ní tema­ti­ku. V závě­reč­né auk­ci vánoč­ních kvě­tin a deko­ra­cí se vybra­lo krás­ných 17 200 korun, kte­ré pomů­žou obě­tem domá­cí­ho nási­lí, s nimiž pra­cu­je orga­ni­za­ce Respon­deo.

„Hned na začát­ku zhas­la svět­la a na podiu sví­ti­la jen malá světýl­ka – vidě­li jsme bram­bo­ří­ky a vánoč­ní kak­tu­sy a hvězdy. Paní Vallo­vá se svým kole­gou panem Kopá­čem tak vytvo­ři­li nád­her­nou atmo­sfé­ru Vánoc,“ popi­su­je Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka Respon­dea, kte­rá na kvě­ti­no­vé show nemů­že chy­bět. „Dozvě­dě­li jsme se mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí, tře­ba jak vybí­rat bar­bor­ky, aby pěk­ně vykvet­ly, roz­díl mezi vánoč­ním a veli­ko­noč­ním kak­tu­sem a podob­ně,“ dodá­vá.

„Šou s kvě­ti­nou“ se kaž­dý rok věnu­je něja­ké­mu kon­krét­ní­mu téma­tu – byly to napří­klad sva­teb­ní aran­že, deko­ra­ce k pro­stře­né­mu sto­lu a dal­ší. Divá­ci se v nápa­di­tém a zábav­ném pro­gra­mu vždy dozví spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí o aran­žo­vá­ní kvě­tin a péči o ně. Na samot­ný závěr se tra­dič­ně koná auk­ce, jejíž výtě­žek věnu­je paní Vallo­vá orga­ni­za­ci Respon­deo.

Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo pomá­há obě­tem domá­cí­ho nási­lí nejen v Kolí­ně, ale v celé východ­ní čás­ti Stře­do­čes­ké­ho kra­je. Fun­gu­je mimo jiné také díky las­ka­vé finanč­ní pod­po­ře měst Kolín, Kut­ná Hora, Mni­cho­vo Hra­diš­tě, Mla­dá Boleslav, Měl­ník, Lysá nad Labem, Čáslav, Bran­dýs nad Labem, Nym­burk, Milo­vi­ce, Poděbra­dy a Měs­tec Krá­lo­vé.