Pro­jekt Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích pomá­há už dru­hým rokem tam, kde se neda­ří zvlá­dat kon­flikt­ní cho­vá­ní. Bez­plat­né a dis­krét­ní psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství je mož­né vyu­žít v part­ner­ských vzta­zích, při výcho­vě dětí či v sou­ži­tí s rodi­či. To, že tera­pie oprav­du fun­gu­je, potvr­zu­je i pří­běh pana Pet­ra.

Pan Petr se o pro­jek­tu „Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích“ dozvě­děl popr­vé před něko­li­ka měsí­ci od soci­ál­ní pra­cov­ni­ce OSPO­Du. Kon­flikt mezi ním a býva­lou druž­kou ohled­ně plně­ní doho­dy v rám­ci výcho­vy čtyř­le­té­ho syna gra­do­val něko­lik měsí­ců. Nesho­dy se pro­je­vo­va­ly hád­ka­mi při pře­dá­vá­ní syna a vygra­do­va­ly fyzic­kým kon­flik­tem, kdy muž expart­ner­ku fyzic­ky napa­dl.

„V podob­ných situ­a­cích je běž­né, že jeden z part­ne­rů při­jde do tera­pie s cílem, aby „dělal něco jinak ten dru­hý“. Pan Petr se cítil zahna­ný do kou­ta a měl pocit, že ztrá­cí na výcho­vu syna vliv. Důle­ži­té pro začá­tek tera­pie je fakt, že panu Pet­ro­vi sou­čas­ná situ­a­ce nevy­ho­vu­je a uvě­do­mu­je si nepři­mě­ře­nost své­ho jed­ná­ní,“ říká psy­cho­te­ra­peut pro­jek­tu Lukáš Ver­ner a vysvět­lu­je dál: „Během tera­pie pod­po­ru­je­me to, co mezi expart­ne­ry fun­go­va­lo před eska­la­cí kon­flik­tu napří­klad pev­né časy pře­dá­vá­ní, schop­nost infor­mo­vat se navzá­jem o základ­ních věcech, např. zdra­vot­ním sta­vu syna a podob­ně. Důle­ži­tá je i změ­na náhle­du na situ­a­ci.“ Pan Petr se postu­pem času pře­stal sou­stře­dit na „kon­flikt“ s býva­lou part­ner­kou a stře­dem zájmu se sta­lo smys­lu­pl­né vyu­ži­tí času strá­ve­né­ho se synem. V sou­čas­né době pro­bí­há soud o svě­ře­ní dítě­te do péče jed­no­ho z rodi­čů.  Doho­da mezi expart­ne­ry nyní cel­kem fun­gu­je, ale expart­ne­ři chtě­jí mít toto potvr­ze­né soud­ně. Drž­me jim pal­ce, aby se jim poda­ři­lo ten­to stav jejich vzta­hu udr­žet či ješlě lépe — vylep­šit.

Pro­jekt je pod­po­řen z pro­gra­mu Minis­ter­stva vni­t­ra.