Jed­ním z pro­blé­mů, kte­ré vel­mi čas­to řeší Občan­ská porad­na Respon­deo, býva­jí sou­sed­ské spo­ry. Jejich pod­sta­ta bývá různá, čas­to se jed­ná o zdán­li­vě mali­cher­né zále­ži­tos­ti, kte­ré se ale stup­ňu­jí a mohou vyús­tit v dlou­ho­do­bý kon­flikt, slov­ní agre­si a v kraj­ním pří­pa­dě i napa­de­ní.

„V pra­xi porad­ny jsme řeši­li kokr­ha­jí­cí­ho sou­se­do­va kohou­ta či agre­siv­ní vče­ly, ště­ka­jí­cí­ho psa, stov­ky bez­pri­zor­ních sle­pic, stro­my vysa­ze­né pří­liš blíz­ko plo­tu nebo břeč­ťan pnou­cí se po zdi pro­ti vůli maji­te­le,“ vyjme­no­vá­vá vedou­cí občan­ské porad­ny Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá a dodá­vá: „Mys­lím si, že pod­sta­ta těch­to spo­rů je spíš mezi­lid­ská. Jed­ná se čas­to o neschop­nost či nedo­sta­tek vůle najít spo­leč­né řeše­ní.“ Nicmé­ně sou­se­dé zkrát­ka žijí ved­le sebe, a pokud spo­lu nevy­chá­ze­jí, může to obě­ma stra­nám výraz­ně zne­pří­jem­nit život. „Kli­en­ti si čas­to stě­žu­jí, že už nema­jí ani chuť cho­dit na vlast­ní zahra­du, aby se nepo­tka­li se sou­se­dem, pro­to­že napří­klad pra­vi­del­ně čelí slov­ním ata­kům či růz­ným naschvá­lům,“ vysvět­lu­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.

Řeše­ní nebý­vá snad­né ani rych­lé. Prv­ní dopo­ru­če­ní zní: zkus­te se domlu­vit, zůstat v kli­du a být věc­ný. V opač­ném pří­pa­dě hro­zí, že spor u vznět­li­věj­ších osob vyús­tí i v sou­sed­skou rvač­ku. Dal­ší na řadě je písem­ná výzva sou­se­do­vi, aby něco udě­lal nebo se nao­pak něja­ké­ho jed­ná­ní zdr­žel. „V někte­rých pří­pa­dech dopo­ru­ču­je­me podat pod­nět na měst­ský či obec­ní úřad. Pod­le toho, o co se v kon­krét­ním pří­pa­dě jed­ná, volí­me růz­né odbo­ry – napří­klad odbor život­ní­ho pro­stře­dí u stro­mů či sta­veb­ní odbor u nepo­vo­le­né stav­by,“ říká vedou­cí porad­ny. Dal­ší vari­an­tou je pře­stup­ko­vé říze­ní, pokud je však kon­flikt oprav­du vyhro­ce­ný, je nut­né zavo­lat poli­cii.

Nej­kraj­něj­ším řeše­ním je žalo­ba k sou­du. Vlast­ník nemo­vi­tos­ti by neměl své oko­lí obtě­žo­vat imi­se­mi, což může být prach, kouř, hluk či voda. Stej­ně tak zákon upra­vu­je kon­krét­ní pra­vi­dla pro odstra­ňo­vá­ní vět­ví, výsad­bu stro­mů, údrž­bu plo­tu a podob­ně.

„Ať už se týká spor čeho­ko­li, lidé se mohou obrá­tit na naši občan­skou porad­nu, kde zku­sí­me spo­leč­ně najít řeše­ní,“ uza­ví­rá Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.