Kazu­is­tic­ký workshop k téma­tu transge­ne­rač­ní­ho pře­no­su domá­cí­ho nási­lí pro odbor­nou veřej­nost uspo­řá­da­la 22. červ­na v Mla­dé Bolesla­vi vedou­cí Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­deo Deni­sa Sachom­ská. V Inter­venč­ním cen­t­ru se neu­stá­le setká­vá s tím, že se nási­lí v rám­ci rodin pře­ná­ší z pra­ro­di­čů na
rodi­če a na jejich děti, že cho­vá­ní agre­so­ra má koře­ny v jeho dět­ství – sám domá­cí nási­lí zaží­val nebo mu byl pří­to­men. Pro­to je pod­le Deni­sy Sachom­ské potře­ba této pro­ble­ma­ti­ce věno­vat maxi­mál­ní pozor­nost.

„Pře­nos způ­so­bu­jí sil­né tra­dič­ní ste­re­o­ty­py v rodi­nách, nežá­dou­cí pře­bí­rá­ní vzo­rů a v nepo­sled­ní řadě soci­ál­ní tlak oko­lí,“ říká Mar­ti­na Voj­tíš­ko­vá, před­sed­ky­ně Aso­ci­a­ce inter­venč­ních cen­ter ČR, kte­rá v rám­ci celo­re­pub­li­ko­vé­ho pro­jek­tu Děti dětí bez nási­lí na pro­blém transge­ne­rač­ní­ho pře­no­su upo­zor­ňu­je.

Boleslav­ské­ho worksho­pu se zúčast­ni­li odbor­ní­ci z OSPOD Mni­cho­vo Hra­diš­tě, OSPOD Měl­ník, OSPOD Mla­dá Boleslav a z Územ­ní­ho odbo­ru kri­mi­nál­ní poli­cie a vyšet­řo­vá­ní z Měl­ní­ka. „Sdí­le­li jsme své zku­še­nos­ti, poznatky a pří­běhy o transge­ne­rač­ním pře­no­su domá­cí­ho nási­lí v růz­ných kon­tex­tech. Workshop při­ne­sl zají­ma­vé poznatky a nové pří­stu­py ke zkou­má­ní a řeše­ní, jak transge­ne­rač­ní pře­nos domá­cí­ho nási­lí eli­mi­no­vat. Mys­lím, že si všich­ni zúčast­ně­ní odnes­li nové per­spek­ti­vy a nápa­dy, kte­ré mohou vyu­žít ve své pro­fe­si­o­nál­ní pra­xi,“ říká Deni­sa Sachom­ská a dodá­vá, že o kazu­is­tic­ký workshop byl mezi odbor­ní­ky vel­ký zájem, pro­to by brzy podob­nou akci zase zopa­ko­va­la.

Workshop byl uspo­řá­dán prá­vě v rám­ci zmí­ně­né­ho pro­jek­tu Děti dětí bez nási­lí – LP-HRMGSC-005, kte­rý je finan­co­ván minis­ter­stvem finan­cí z Nor­ských fon­dů 2014 – 2021.