Orga­ni­za­ci Respon­deo se poda­ři­lo zís­kat Znač­ku spo­leh­li­vos­ti od Aso­ci­a­ce veřej­ně pro­spěš­ných orga­ni­za­cí ČR.  Sta­la se tak 31. „pro­vě­ře­nou veřej­ně pro­spěš­nou orga­ni­za­cí“, což před­sta­vu­je záru­ku, že jako veřej­ně pro­spěš­ná orga­ni­za­ce napl­ňu­je své poslá­ní a řád­ně hos­po­da­ří se svě­ře­ný­mi pro­střed­ky. Respon­deo se tak sta­lo nejen pro své dár­ce, ale i média, zájem­ce o zaměst­ná­ní či dob­ro­vol­ní­ky důvě­ry­hod­ným part­ne­rem.

„Cíl zís­kat Znač­ku spo­leh­li­vos­ti jsme si vytkli v rám­ci stra­te­gic­ké­ho plá­nu orga­ni­za­ce pro roky 2021 až 2023 a postup­ně jsme kona­li kro­ky k jeho dosa­že­ní. Mezi ně pat­ří pře­de­vším finanč­ní audi­ty hos­po­da­ře­ní orga­ni­za­ce, transpa­rent­ní výroč­ní zprá­va a sys­te­ma­tic­ké navy­šo­vá­ní výno­sů orga­ni­za­ce pochá­ze­jí­cích ze sou­kro­mých zdro­jů,” vysvět­lu­je ředi­tel­ka Ale­na Líba­lo­vá. Vše bylo mož­né rea­li­zo­vat pře­de­vším díky pod­po­ře Nadač­ní­ho fon­du ŠKODA AUTO a Nada­ce ČEZ.