Respon­deo se opět 15. břez­na při­po­ju­je k Mezi­ná­rod­ní­mu dni spo­tře­bi­tel­ských práv. Je to pří­le­ži­tost kaž­do­roč­ně upo­zor­nit na základ­ní prá­va všech spo­tře­bi­te­lů, na respek­to­vá­ní jejich potřeb a na jejich ochra­nu. Ten­to den vyhlá­si­la před 37 lety Celo­svě­to­vá spo­tře­bi­tel­ská orga­ni­za­ce.

Občan­ská porad­na Respon­deo se spo­tře­bi­tel­ský­mi dota­zy zabý­vá poměr­ně čas­to. K nej­čas­těj­ším paří pro­blémy s rekla­ma­ce­mi, hlav­ně draž­ších výrob­ků, jako je elek­tro­ni­ka nebo růz­né domá­cí spo­tře­bi­če. „Začát­kem roku 2023 ješ­tě lidé při­chá­ze­li s nevý­hod­ný­mi smlou­va­mi o dodáv­kách ener­gií, to ale postup­ně usta­lo,“ říká Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí Občan­ské porad­ny. K dal­ším pro­blé­mům pat­ří rekla­ma­ce tele­ko­mu­ni­kač­ních slu­žeb (tře­ba chyb­né vyúčto­vá­ní slu­žeb nebo navý­še­ní cen či tari­fu), nezda­ře­né náku­py na inter­ne­tu či nespo­ko­je­nost s opra­vou (napří­klad auta) a zho­to­ve­ním (tře­ba při rekon­struk­ci kou­pel­ny).

S mění­cí se nabíd­kou slu­žeb se prů­běž­ně mění i spo­tře­bi­tel­ské dota­zy v Občan­ské porad­ně. „Před­lo­ni napří­klad lidé čas­to při­chá­ze­li s tím, že si v onli­ne pro­stře­dí nevě­dom­ky zare­gis­tro­va­li něja­kou pla­ce­nou služ­bu, tře­ba seznam­ku. Za posled­ní rok jsme to ale už neře­ši­li. Lidé si zřej­mě v tom­to smě­ru dáva­jí víc pozor,“ dodá­vá Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá.

Veš­ke­ré kon­zul­ta­ce v občan­ské porad­ně jsou a nadá­le budou bez­plat­né díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je a měst Nym­burk, Poděbra­dy, Bran­dýs n. L.-Stará Boleslav, Peč­ky, Čelá­ko­vi­ce, Měs­tec Krá­lo­vé a Mni­cho­vo Hra­diš­tě.