Psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka pro­gra­mu Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích a vedou­cí Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská navští­vi­la žáky dru­hé­ho stup­ně ZŠ Do živo­ta ve Všeja­nech. Hovo­ři­li spo­leč­ně o jejich zku­še­nos­tech s agre­si­vi­tou, vymýš­le­li, jak ven­ti­lo­vat emo­ce a jak zdra­vě zvlá­dat vztek. Inter­ak­tiv­ní setká­ní bylo vel­kým pří­no­sem pro obě stra­ny a do budouc­na by se z nápa­du mohl zro­dit uce­le­ný pro­gram, kte­rý by ško­lám Respon­deo nabí­ze­lo.

„Uči­li jsme se roz­li­šo­vat emo­ce a cho­vá­ní a defi­no­va­li jsme si, co je násil­né cho­vá­ní a dru­hy nási­lí. Děti při­ná­še­ly nápa­dy, jak ven­ti­lo­vat své emo­ce, mlu­vi­ly o svých zku­še­nos­tech s agre­si­vi­tou a pra­co­va­ly s vlast­ní­mi poci­ty v růz­ných rolích,“ říká Deni­sa Zelin­ka Sachom­ská a dodá­vá, že prá­vě v tom­to věku je důle­ži­té nau­čit se zdra­vě zvlá­dat svůj hněv.

Na závěr pře­da­la dětem i vyu­ču­jí­cím letá­ky Inter­venč­ní­ho cen­t­ra, pro­gra­mu Jak na kon­flik­ty ve vzta­zích a letá­ky pro obě­ti trest­ných činů.