Že by nepo­cti­vý řeme­sl­ník shrá­bl zálo­hu na rekon­struk­ci kou­pel­ny a pak se ztra­til jak pára nad hrn­cem, se nestá­vá čas­to, ale i tako­vé pří­pa­dy řeší občan­ská porad­na Respon­deo. „Jin­dy zase může prá­ci odvést s váž­ný­mi nedo­stat­ky a odmí­tá sjed­nat nápra­vu, někdy se sta­ne, že při prá­ci něco poško­dí a odmí­tá za to pře­vzít odpo­věd­nost,“ popi­su­je Hed­vi­ka Stuch­lí­ko­vá, vedou­cí občan­ské porad­ny. Dodá­vá, že se však nejed­ná o pří­liš čas­té pří­pa­dy, aby nepa­dl stín na ty pocti­vé řeme­sl­ní­ky.

Nicmé­ně je tře­ba při kaž­dé rekon­struk­ci či objed­náv­ce řeme­sl­ných pra­cí dodr­žo­vat základ­ní pra­vi­dla, jak nabá­dá Vero­ni­ka Bár­to­vá, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce občan­ské porad­ny.

  1. Hle­dej­me si refe­ren­ce na fir­mu – vyu­žijme inter­net a kon­tak­tů mezi zná­mý­mi, kte­ří již mají dob­ré nebo špat­né zku­še­nos­ti.
  2. Když nara­zí­me na nově zalo­že­nou fir­mu, ke kte­ré chy­bí infor­ma­ce a refe­ren­ce, měli bychom si najít jed­na­te­le nebo maji­te­le v živ­nos­ten­ském rejstří­ku dostup­ném na inter­ne­tu. Pokud je napří­klad jed­na­te­lem mno­ha firem v likvi­da­ci, je to pode­zře­lé.
  3. Pokud se nám ve veřej­ně dostup­ných zdro­jích neda­ří najít vůbec nic o dané fir­mě, měj­me se na pozo­ru a zvaž­me, zda chce­me něko­mu tako­vé­mu svě­řit zálo­hu.
  4. Požá­dej­me fir­mu o ukáz­ky před­cho­zích pro­jek­tů, abychom vidě­li, jak vypa­da­jí výsled­ky její prá­ce.
  5. Při komu­ni­ka­ci s kon­takt­ní oso­bou chtěj­me vědět, jak se jme­nu­je maji­tel či jed­na­tel fir­my. Pokud by jmé­no taji­la, je to opět pode­zře­lé. Rov­něž bychom měli vědět, s kým pode­pi­su­je­me smlou­vu či objed­náv­ku.
  6. Vždy měj­me přes­nou písem­nou objed­náv­ku či smlou­vu a stvr­zen­ku o tom, že jsme zapla­ti­li zálo­hu.
  7. Ve smlou­vě bychom si měli sta­no­vit ter­mí­ny, do kdy mají být jed­not­li­vé prá­ce hoto­vy. Před­chá­zí to poz­děj­ším spo­rům kvů­li pro­dlu­žo­vá­ní cel­ko­vé doby pra­cí či nedo­děl­kům. A napros­tou nezbyt­nos­tí je samo­zřej­mě sta­no­ve­ní ter­mí­nu cel­ko­vé­ho dokon­če­ní díla.