Ze statistik vyplývá, že 863 tisíc lidí je v exekuci, 493 tisíc z nich má více než tři exekuce, 150 tisíc osob vstoupilo od roku 2008 do insolvence. Jak se zbytečně nezadlužit a na co si pozor, když si přece jen chcete vzít půjčku?

Kde se zeptat na půjč­ku

Nejdří­ve se zeptej­te ve svém blíz­kém oko­lí, zda by Vám někdo nepůj­čil bez­ú­roč­ně. Poté nej­do­stup­něj­ší půjč­ku zís­ká­te v ban­ce nebo pomo­cí tzv. rych­lých půj­ček, kte­ré nepo­sky­tu­jí ban­ky, ale spo­leč­nos­ti spe­ci­a­li­zo­va­né na půj­čo­vá­ní peněz. V ban­ce zpra­vi­dla trvá vyří­ze­ní půjč­ky déle a je slo­ži­těj­ší, ale cel­ko­vý dluh i s úro­ky je niž­ší. Trpě­li­vost a roz­va­ha Vám tak ušet­ří nema­lé pení­ze. Rych­lé půjč­ky jsou sice dostup­něj­ší, čas­to nemu­sí­te mít ani potvr­ze­ní od zaměst­na­va­te­le, potvr­ze­ní o pří­jmech a pení­ze zís­ká­te dří­ve. Téměř vždy však bude­te muset pla­tit vyš­ší úro­ky a navíc Vám tito věři­te­lé čas­to půj­čí, aniž by si sami zjis­ti­li, zda půjč­ku doká­že­te spla­tit.

Na co si dát při uza­ví­rá­ní půj­ček pozor

Ptej­te se na všech­ny poplat­ky, povin­ná pojiš­tě­ní, smluv­ní sank­ce a porov­nej­te výši RPSN /roční pro­cent­ní saz­by nákla­dů / v pří­pa­dě, že se roz­ho­du­je­te mezi více spo­tře­bi­tel­ský­mi úvě­ry. Zjis­tě­te si všech­ny smluv­ní sank­ce vyplý­va­jí­cí ze smluv­ních pod­mí­nek, např. smluv­ní úrok, smluv­ní poku­ty, kte­ré mohou být nepři­mě­ře­ně vyso­ké — jste si jis­ti, že je bude­te schop­ni splá­cet bez pro­blé­mů? Smlou­vu čtě­te i se smluv­ní­mi pod­mín­ka­mi a nepo­de­pi­suj­te, jestli­že obsa­hu­je slo­va, kte­rým nero­zu­mí­te. Při pochyb­nos­tech o jed­not­li­vých usta­no­ve­ních smlou­vy kon­tak­tu­je něko­ho, kdo se v dané pro­ble­ma­ti­ce ori­en­tu­je. Nepo­de­pi­suj­te smlou­vu, pokud je pod­mín­kou povo­le­ní inka­sa na vašem účtu nebo obsa­hu­je nevy­pl­ně­nou směn­ku či roz­hod­čí dolož­ku. Zpo­zor­ně­te, pokud Vás někdo žádá, abys­te mu děla­li ruči­te­le nebo spo­ludluž­ní­ka — pokud nebu­de splá­cet, bude věři­tel žádat zapla­ce­ní dlu­hu po Vás. Pozor také na zásta­vu nemo­vi­tos­tí.

Když už dlu­ží­te

Peč­li­vě hlí­dej­te splát­ko­vý kalen­dář (důle­ži­té je datum při­je­tí plat­by, ne ode­slá­ní), veš­ke­rá potvr­ze­ní o splát­kách, veš­ke­ré dokla­dy a kore­spon­den­ci si scho­vá­vej­te. Pokud to není nezbyt­ně nut­né, neměj­te více dlu­hů a nebuď­te ruči­te­lem dal­ších půj­ček. Pokud se obá­vá­te, že nebu­de­te moci uhra­dit jaký­ko­liv výdaj během splá­tek, oka­mži­tě se obrať­te na pří­sluš­né­ho věři­te­le a domluv­te si s ním řeše­ní. Pokud věři­te­le ujis­tí­te, že dlu­hy chce­te splá­cet, je snaz­ší se dohod­nout na pří­pad­ném řeše­ní.

Jste v dlu­ho­vé pas­ti

Pokud Vám vzni­ka­jí nové dlu­hy, abys­te zapla­ti­li dlu­hy před­cho­zí, začně­te svou situ­a­ci oka­mži­tě řešit. Své dlu­hy kon­so­li­duj­te — zjis­tě­te si, kolik a komu dlu­ží­te. Pokud je Vaše dlu­ho­vá situ­a­ce nezvlád­nu­tel­ná a kri­tic­ká, lze vyhlá­sit za urči­tých pod­mí­nek tzv. osob­ní ban­krot. Osob­ní ban­krot je však kraj­ním řeše­ním, musí­te počí­tat s tím, že pět let bude­te žít při život­ním mini­mu a veš­ke­ré pří­jmy /včetně mimo­řád­ných pří­jmů — pré­mie, dědic­tví, pro­dej majet­ku apod./ budou poskyt­nu­ty na uhra­ze­ní dlu­hů. Na pod­mín­ky vyhlá­še­ní osob­ní­ho ban­kro­tu se ptej­te v porad­ně Respon­deo.

Jak Vám může pomo­ci Respon­deo, pokud se dosta­ne­te do tíži­vé finanč­ní situ­a­ce

Pomů­že Vám jed­nat s věři­te­li, sou­dem, zori­en­to­vat se v exe­ku­ci a oddlu­že­ní. Zhod­no­tí Vaši situ­a­ci a pomů­že Vám hle­dat vhod­ná řeše­ní.

Při­pra­vi­la Vác­la­va Zajíč­ko­vá, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce občan­ské porad­ny