Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo pomá­há oso­bám ohro­že­ným domá­cím nási­lím, při­čemž v mno­ha pří­pa­dech spo­lu­pra­cu­je s orgá­ny soci­ál­ně práv­ní ochra­ny dětí (OSPOD). Jak kon­krét­ně tako­vá spo­lu­prá­ce může vypa­dat, ilu­stru­jí tyto pří­běhy.

Part­ner brá­nil odcho­du ženy s dět­mi

Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce OSPOD má po schůz­ce s paní Danou, mamin­kou dvou dětí, pode­zře­ní na domá­cí nási­lí, o spo­lu­prá­ci se obra­cí na Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo. Tato mož­nost je pra­cov­ni­cí OSPOD sdě­le­na paní Daně, kte­rá sou­hla­sí. A tak si soci­ál­ní pra­cov­ni­ce inter­venč­ní­ho cen­t­ra s Danou domlu­ví schůzku. Na té Dana soci­ál­ní pra­cov­ni­ci mimo jiné svě­ří, že chce od násil­nic­ké­ho part­ne­ra ode­jít. Pod­le jejích slov ale part­ner nechce, aby ode­šla s dět­mi. Dana je zou­fa­lá. Po zvá­že­ní všech okol­nos­tí navrh­ne Daně spo­leč­nou schůzku s pra­cov­ni­cí OSPO­Du. „Na spo­leč­né kon­zul­ta­ci jsme s OSPO­Dem a paní Danou domlu­vi­li plán odcho­du od part­ne­ra. Také jsme si roz­dě­li­ly úko­ly. S pomo­cí Respon­dea si Dana poda­la návrh na svě­ře­ní dětí do své péče for­mou před­běž­né­ho opat­ře­ní, OSPOD se na výzvu sou­du k návr­hu vyjá­d­řil,“ vysvět­lu­je dal­ší postu­py soci­ál­ní pra­cov­ni­ce inter­venč­ní­ho cen­t­ra. Respon­deo bude nadá­le s Danou v kon­tak­tu a bude s ní řešit aktu­ál­ní situ­a­ce. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce OSPOD se zase sou­stře­dí na zájmy nezle­ti­lých dětí, úpra­vu pomě­rů a sty­ku.

Děti v ohro­že­ní

Dal­ším pří­kla­dem spo­lu­prá­ce naší orga­ni­za­ce s OSPOD je pří­pad paní Klá­ry. Ta s námi navá­za­la spo­lu­prá­ci po vyká­zá­ní man­že­la. Klá­ra také spo­lu­pra­cu­je s OSPOD, kde jí poskyt­ly asi­s­ten­ci při sepsá­ní návr­hu na úpra­vu pomě­rů dítě­te. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea zase Klá­ře pomoh­ly při sepsá­ní návr­hu na roz­vod a pro­dlou­že­ní před­běž­né­ho opat­ře­ní. S OSPOD Respon­deo spo­lu­pra­cu­je s ohle­dem na nezle­ti­lé děti v rodi­ně a sdě­le­ní paní Klá­ry, že man­žel ohro­žo­val i děti.