Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo pomoh­lo v loň­ském roce cel­kem 213 obě­tem a svěd­kům domá­cí­ho nási­lí, což je o 27 více než loni. Pře­váž­nou část před­sta­vo­va­ly ženy (155 osob). Domá­cí nási­lí se ale nevy­hnu­lo ani mužům (11). Pra­cov­ni­ce Inter­venč­ní­ho cen­t­ra pomá­ha­ly také 47 dětem.

„Vět­ši­nu našich kli­en­tek tvo­ří dlou­ho­do­bě ženy, ale ani nási­lí na mužích nelze opo­mí­jet. Zpra­vi­dla se jed­ná o seni­o­ry, kte­rým ubli­žu­je někdo z blíz­kých,“ říká vedou­cí Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Deni­sa Sachom­ská. Počet inter­ven­cí, kte­ré zahr­nu­jí napří­klad psy­cho­so­ci­ál­ní pora­den­ství, soci­ál­ně-práv­ní pora­den­ství, psy­cho­te­ra­pii či zastu­po­vá­ní, pře­sá­hl čís­lo 1000.

Poli­cie muse­la zasa­ho­vat ve 43 pří­pa­dech, kdy násil­nou oso­bu vyká­za­la ze spo­leč­né domác­nos­ti. Obě­ti domá­cí­ho nási­lí se násled­ně dosta­ly do péče Inter­venč­ní­ho cen­t­ra. Nej­víc vyká­zá­ní si za rok 2023 může při­psat okres Nym­burk. „Zají­ma­vé je, že okre­sy Měl­ník a Kut­ná Hora za loň­ský rok žád­né vyká­zá­ní nee­vi­du­jí,“ dodá­vá Deni­sa Sachom­ská.

Inter­venč­ní cen­t­rum může bez­plat­ně fun­go­vat v šes­ti okre­sech díky finanč­ní pod­po­ře Stře­do­čes­ké­ho kra­je a mno­ha stře­do­čes­kých měst — Kolín, Mla­dá Boleslav, Měl­ník, Nym­burk, Kut­ná Hora, Lysá nad Labem, Bran­dýs nad Labem, Měs­tec Krá­lo­vé, Mni­cho­vo Hra­diš­tě, Čáslav, Poděbra­dy a Milo­vi­ce.