Domá­cí nási­lí je jed­nou z nej­hor­ších forem útis­ku, pro­to­že se před ním lze jen těž­ko brá­nit. Ode­hrá­vá se za zdmi domo­vů, beze svěd­ků. Inter­venč­ní cen­t­rum orga­ni­za­ce Respon­deo pomá­há lidem ohro­že­ným domá­cím nási­lím i svěd­kům domá­cí­ho nási­lí a nabí­zí něko­lik nových slu­žeb.

Od letoš­ní­ho roku Inter­venč­ní cen­t­rum pra­cu­je s dět­mi od 6 let. Dří­ve věko­vou hra­ni­ci tvo­ři­lo 16 let. „Aktu­ál­ně dětem posky­tu­je­me eduka­ci v rám­ci domá­cí­ho nási­lí, pro­vá­dí­me je situ­a­cí, kte­rá nasta­la v rodi­ně, a sezna­mu­je­me je s dal­ší­mi kro­ky a mož­nost­mi řeše­ní. S dět­mi mlad­ší­mi 10 let pra­cu­je­me přes mat­ku či rodin­né­ho pří­sluš­ní­ka a OSPOD,“ popi­su­je vedou­cí Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Res­po­deo Deni­sa Sachom­ská. Sou­čás­tí péče je bez­plat­ná indi­vi­du­ál­ní psy­cho­te­ra­pie, kte­rou děti hoj­ně vyu­ží­va­jí.

Dal­ší novou služ­bou je cha­to­vé pora­den­ství pro ty, kdo se nechtě­jí svě­řit se svým pro­blé­mem po tele­fo­nu, mai­lem nebo osob­ně. Jeden z pra­cov­ní­ků Inter­venč­ní­ho cen­t­ra je k dis­po­zi­ci on-line kaž­dé úte­rý od 13 do 15 hodin a ve čtvr­tek od 9 do 11 hodin. Zájem­ce o komu­ni­ka­ci se nemu­sí nikde nijak regis­tro­vat, sta­čí se během pro­voz­ní doby zkrát­ka do cha­tu při­hlá­sit. „Cha­to­vé okno zájem­ci nalez­nou na našem webu respondeo.cz v pra­vém dol­ním rohu. Oran­žo­vá iko­na se vždy obje­vu­je na jaké­ko­li strán­ce naše­ho webu,“ vysvět­lu­je Deni­sa Sachom­ská. Respon­deo pro­vo­zu­je chat na své vlast­ní domé­ně, což zajiš­ťu­je zabez­pe­če­ný pře­nos dat mezi pří­pad­ným kli­en­tem a pra­cov­ní­kem orga­ni­za­ce.

Posky­to­vá­ní cha­to­vé­ho pora­den­ství a odbor­né vzdě­lá­ní soci­ál­ních pra­cov­nic v prá­ci s dět­mi ohro­že­ný­mi domá­cím nási­lím pod­po­řil Výbor dob­ré vůle – Nada­ce Olgy Hav­lo­vé.