Sou­těž­ní pro­jekt Respon­dea „Pomá­há­me ohro­že­ným rodi­nám s dět­mi žít spo­leč­ně doma a pro­spí­vat“ postou­pil do hla­so­vá­ní ve vybra­ných obcho­dech řetěz­ce Tesco. Kdo bude naku­po­vat mezi 11. čer­ven­cem a 7. srp­nem v Tescu v Bran­dý­se nad Labem, Čelá­ko­vi­cích, Milo­vi­cích, Poděbra­dech, Peč­kách, Mla­dé Bolesla­vi, Mimo­ni a Tur­no­vě, může vho­ze­ním hla­so­va­cí­ho žeto­nu pod­po­řit ohro­že­né rodi­ny, kte­rým Respon­deo dlou­ho­do­bě pomá­há.

V našem regi­o­nu žije řada matek samo­ži­vi­te­lek, pra­ro­di­čů, kte­ří se sta­ra­jí o svá vnou­ča­ta, a dal­ších rodin v nepří­z­ni­vé život­ní situ­a­ci. „V rám­ci našich slu­žeb zamě­ře­ných na rodi­ny s dět­mi se nám daří pomá­hat jim zno­vu se posta­vit na vlast­ní nohy. Radí­me jim při hle­dá­ní prá­ce či sesta­vo­vá­ní rodin­né­ho roz­počtu, pod­po­ru­je­me je při jed­ná­ní s úřa­dy či ško­lou, ve kte­ré děti čas­to míva­jí pro­blémy růz­né­ho dru­hu,“ uvá­dí pří­kla­dy Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí pro­gra­mů pro rodi­ny s dět­mi. V někte­rých pří­pa­dech jsou pra­cov­ní­ci Respon­dea schop­ni zajis­tit i potra­vi­ny, dro­ge­rii či škol­ní pomůc­ky pro děti.

Cílem je zkrát­ka pomá­hat soci­ál­ně zne­vý­hod­ně­ným rodi­nám, aby jejich děti moh­ly vyrůs­tat a pro­spí­vat v bez­peč­ném pro­stře­dí své­ho domo­va, niko­li v ústav­ní péči. „Díky 45 tisí­cům, kte­ré bychom moh­li zís­kat od Tes­ca, bychom rádi dopl­ni­li naše mate­ri­ál­ní záze­mí – vyba­vi­li skla­do­va­cí pro­stor pro mate­ri­ál­ní pomoc rodi­nám, dopl­ni­li naše skla­dy o škol­ní potře­by pro děti, ale také tech­no­lo­gic­ky vyba­vi­li naše terén­ní soci­ál­ní pra­cov­ní­ky, aby moh­li vyře­šit více věcí pří­mo v rodi­nách a v teré­nu,“ vysvět­lu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá.