Rodi­ny, kte­ré se nachá­ze­jí v kri­zo­vé život­ní situ­a­ci, si čas­to nedo­ká­žou nebo nemo­hou pomo­ci samy. Potí­že s dlu­hy, byd­le­ním, ško­lou, výcho­vou dětí, pra­cí či kon­flik­ty v rodi­ně se jim zda­jí napros­to nepře­ko­na­tel­né. Díky finanč­ní pod­po­ře Tes­ca ve výši 45 tisíc korun by moh­lo Respon­deo v Bran­dý­se nad Labem-Sta­ré Bolesla­vi, Milo­vi­cích a oko­lí pomo­ci až 11 rodi­nám (tedy 20 dospě­lým a zhru­ba 30 dětem) v tako­vé situ­a­ci. Zku­še­né soci­ál­ní pra­cov­ni­ce je navští­ví pří­mo u nich doma, pro­be­rou s nimi vše potřeb­né a spo­leč­ně najdou řeše­ní. Pří­pad­ně domlu­ví spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi a zajis­tí i bez­plat­nou psy­cho­te­ra­pii. Kaž­dý hlas v Tescu v Milo­vi­cích, Bran­dý­se nad Labem a Čelá­ko­vi­cích se počí­tá!

Ocit­nout se ve zdán­li­vě nepře­ko­na­tel­né kri­zi může řada rodin vel­mi snad­no – nema­jí pod­po­ru šir­ší rodi­ny či přá­tel, rodi­če „zdě­di­li“ špat­né návy­ky nebo jim chy­bí vzdě­lá­ní, náh­le při­jdou o prá­ci nebo ztra­tí part­ne­ra, pří­pad­ně mohou váž­ně one­moc­nět. Nároč­ná situ­a­ce se pak pode­pí­še na fun­go­vá­ní celé rodi­ny včet­ně dětí.

„Sna­hou Respon­dea je pra­co­vat s těmi­to lid­mi tak, aby své potí­že doká­za­li řešit sami. Naše soci­ál­ní pra­cov­ni­ce poskyt­nou rodi­nám pro­fe­si­o­nál­ní soci­ál­ně-práv­ní pod­po­ru a nabíd­nou psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pomoc. Navští­ví rodi­ny pří­mo v domác­nos­tech, pří­pad­ně rodi­če dopro­vo­dí do růz­ných insti­tu­cí, a řeší s nimi jejich kon­krét­ní situ­a­ci,“ vysvět­lu­je Ire­na Keš­ne­ro­vá, vedou­cí Pod­po­ry rodin Respon­deo. Mezi nej­čas­tě­ji řeše­nou pro­ble­ma­ti­ku pat­ří: sta­bi­li­za­ce rodin­né­ho roz­počtu, vyři­zo­vá­ní soci­ál­ních dávek, pomoc s řeše­ním dlu­hů, s hle­dá­ním zaměst­ná­ní, řeše­ní kon­flik­tů v rodi­ně, nasta­vo­vá­ní pra­vi­del fun­go­vá­ní s dět­mi či výcho­va a škol­ní pro­blémy dětí.