Respon­deo se opět účast­ní se svým pro­jek­tem na pod­po­ru ohro­že­ných rodin s dět­mi sou­tě­že vyhlá­še­né Nadač­ním fon­dem Tesco. Kdo bude v nej­bliž­ších dnech naku­po­vat v Tescu v Měl­ní­ce, Nera­to­vi­cích, Roud­ni­ci nad Labem a Ště­tí, může hodit svůj hla­so­va­cí žeton prá­vě naší orga­ni­za­ci.

Cílem pro­jek­tu je pomo­ci rodi­nám, kte­ré se nachá­ze­jí v tíži­vé život­ní situ­a­ci a selhá­va­jí ve svém fun­go­vá­ní. Pod­po­ří rodi­če, kte­ří mají kon­flik­ty ve vzta­zích nebo jim chy­bí rodi­čov­ské kom­pe­ten­ce. Respon­deo chce pomo­ci také zne­vý­hod­ně­ným rodi­nám samo­ži­vi­te­lů či pra­ro­di­čů peču­jí­cích o svá vnou­ča­ta, aby nepři­šli o byd­le­ní, moh­li pra­co­vat, a dětem tak zajis­ti­li plno­hod­not­ný život ve vlast­ní rodi­ně. Díky výhře by bylo mož­né poskyt­nout pomoc až 12 rodi­nám v okre­se Měl­ník, tedy zhru­ba 33 dětem a 21 dospě­lým.

Soci­ál­ní pra­cov­ní­ci Respon­dea rodi­ny navště­vu­jí dlou­ho­do­bě v jejich domác­nos­tech, pří­pad­ně si mohou domlu­vit schůz­ky v záze­mí poboč­ky. Sna­ží se pod­po­ro­vat správ­ný roz­voj dětí a poskyt­nout rodi­nám důle­ži­tou soci­ál­ně práv­ní a psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pomoc. „Za zís­ka­né pení­ze nakou­pí­me také edu­kač­ní pomůc­ky pro prá­ci s dět­mi, záze­mí poboč­ky dopl­ní­me nezbyt­ným vyba­ve­ním, ale rov­něž vyba­ví­me soci­ál­ní pra­cov­ní­ky mobil­ní IT tech­ni­kou, aby moh­li pří­mo v teré­nu rea­go­vat pruž­ně na vznik­lé situ­a­ce,“ dopl­ňu­je Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka orga­ni­za­ce.

Kro­mě toho, že se děti a rodi­ny, se kte­rý­mi Respon­deo pra­cu­je, lépe začle­ní do spo­leč­nos­ti a děti pak lépe pro­spí­va­jí ve ško­le, pozi­tiv­ní dopad se pro­je­ví i na vzta­zích v šir­ším oko­lí, se sou­se­dy, maji­te­li nemo­vi­tos­tí či zaměst­na­va­te­li a ško­lou.