V rámci programu pomoci rodinám pracujeme s klienty s různými potřebami a potížemi. Připravili jsme pro vás dva příběhy, kterými vám chceme alespoň trochu naši práci s rodinami přiblížit.

Upo­zor­ně­ní: Tyto pří­běhy jsou z doby, kdy nepla­ti­la tak přís­ná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní stran koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie. V sou­čas­né době je kon­takt s rodi­na­mi veden pri­már­ně tele­fo­nic­ky.

Pří­běh prv­ní: Žádost o pře­chod­ný pobyt

Kris­tý­na je ženou střed­ní­ho věku. Pochá­zí ze Slo­ven­ska a do Čech při­šla před tře­mi roky. V roce 2019 poro­di­la zdra­vé­ho syna a roz­hod­la se v Čechách zůstat trva­le. Přes­to­že pra­co­va­la, nikdy si neza­žá­da­la o jakou­ko­liv for­mu poby­tu. Jed­nak pro­to, že neby­la roz­hod­nu­ta, kde chce žít a jed­nak pro­to, že sama by tím­to pro­ce­sem neby­la schop­na pro­jít. „S Kris­tý­nou jsem zača­la spo­lu­pra­co­vat na zákla­dě žádosti OSPO­Du, kde jed­ním ze sta­no­ve­ných cílů bylo podá­ní žádosti o pobyt v ČR. Na webo­vých strán­kách cizi­nec­ké poli­cie jsem zjis­ti­la, co vše bude tře­ba zajis­tit, což v prvot­ní fázi nevy­pa­da­lo nijak slo­ži­tě. Kom­pli­ka­ce při­šly ve chví­li, kdy jsem se dozvě­dě­la, že Kris­tý­na nemá žád­né pra­cov­ní smlou­vy, ani dokla­dy. Sehnat vše potřeb­né, neby­lo snad­ným kro­kem. Stej­ně tak ani zajiš­tě­ní zdra­vot­ní­ho pojiš­tě­ní, kte­ré Kris­tý­na měla stá­le uza­vře­né i na Slo­ven­sku. Po zru­še­ní pojiš­tě­ní na Slo­ven­sku, jsem tedy zajis­ti­la pojiš­tě­ní v ČR, dále pak veš­ke­ré pra­cov­ní smlou­vy, nájem­ní smlou­vu a vše potřeb­né. Veš­ke­ré for­mu­lá­ře potřeb­né k žádosti o pře­chod­ný pobyt v ČR jsem Kris­týně vypl­ni­la, vytisk­la, dala k pod­pi­su a s jejím sou­hla­sem ode­sla­la na cizi­nec­kou poli­cii, kam jsem ješ­tě něko­li­krát vola­la s ově­ře­ním, že je dodá­no k žádosti vše, co je tře­ba. V sou­čas­né době čeká Kris­tý­na na vyjá­d­ře­ní cizi­nec­ké poli­cie. Věřím, že její žádost o pře­chod­ný pobyt v ČR bude vyří­ze­na klad­ně a bude pří­no­sem do budouc­na nejen pro ni, ale i pro její­ho syna,“ říká soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea, kte­rá je opo­rou nejen rodi­ně Kris­tý­ny.

 

Pří­běh dru­hý: Vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty

Simo­na je mat­kou pěti dětí. V Čechách žije již sedm let, kam při­šla za svým původ­ním man­že­lem. Bohu­žel se jejich man­žel­ství roz­padlo a Simo­na zůsta­la s dět­mi sama. Samo­zřej­mě, že daná situ­a­ce při­nes­la mno­ho těž­kých chvil. Simo­na se sna­ži­la zajis­tit dětem byd­le­ní, jíd­lo a maxi­mál­ní péči, kte­rou moh­la. Pra­co­vat moh­la pou­ze bri­gád­ně, pro­to­že věk dětí, jí plný pra­cov­ní poměr časo­vě neu­mož­ňo­val. „Ve chví­li, kdy jsem zača­la se Simo­nou spo­lu­pra­co­vat, byla situ­a­ce v rodi­ně mezi ní a dět­mi „napja­tá“. Simo­na cho­di­la do prá­ce a čas na děti jí nezbý­val. Ty trá­vi­li vět­ši­nu času u tele­vi­ze, nebo na uli­ci.  Zača­ly jsme tím, že jsem si pro­mlu­vi­la s dět­mi. Pta­la jsem se, co by si přá­li ve svém vol­ném čase dělat, co je těší a baví. Dle jejich zájmu jsem zjis­ti­la, jaké jsou mož­nos­ti nabíd­ky kur­zů a vol­no­ča­so­vých akti­vit. Samo­zřej­mě, že vel­kou roli zde hrá­la i finanč­ní strán­ka. Postup­ně se poda­ři­lo všem dětem zajis­tit vhod­ný krou­žek, kde mohou trá­vit svůj vol­ný čas – od skau­tů až po gym­nasti­ku. V sou­čas­né době do rodi­ny nadá­le dochá­zím pomo­ci s dou­čo­vá­ním dětí, ale i zajiš­ťu­ji vyšet­ře­ní v peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ké porad­ně či lékař­ských pro­hlí­dek. Vím, že pro Simo­nu je důle­ži­tá i psy­chic­ká pod­po­ra, komu­ni­ka­ce a nasmě­ro­vá­ní ke spo­ko­je­nos­ti pro ni a její děti, což se nám spo­leč­ně daří,“ vyprá­ví o zku­še­nos­ti s tou­to rodi­nou soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Respon­dea.