Domá­cí nási­lí je jed­nou z nej­hor­ších forem nási­lí vůbec. Ode­hrá­vá se totiž za zavře­ný­mi dveř­mi, tak­že ani nej­bliž­ší oko­lí nemu­sí nic tušit. Navíc v mís­tě, kte­ré pro vět­ši­nu lidí před­sta­vu­je bez­peč­né úto­čiš­tě. S oběť­mi tako­vé­to for­my nási­lí pra­cu­je Inter­venč­ní cen­t­rum Respon­deo, kde však o pomoc mohou požá­dat nejen obě­ti, ale i svěd­ko­vé domá­cí­ho nási­lí. Jako osm­nác­ti­le­tá Micha­e­la.

Když Micha­e­la popr­vé při­šla do inter­venč­ní­ho cen­t­ra, pta­la se, jak může pomo­ci své mat­ce. „Říka­la, že nevlast­ní otec je na mat­ku zlý, a Micha­e­la už se na to nechtě­la jen dívat, chtě­la vědět, co může ona sama dělat,“ popi­su­je Deni­sa Sachom­ská, vedou­cí služ­by inter­venč­ní cen­t­rum. Osm­nác­ti­le­tá Micha­lea žila s mat­kou a otčí­mem a stu­do­va­la střed­ní zdra­vot­nic­kou ško­lu.

„V rodi­ně je už dlou­hé roky dus­no, otčím na všech­ny kři­čí, nadá­vá, vše musí být pod­le něj. Moje star­ší sest­ra se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí odstě­ho­va­la a otčím z pomsty zaká­zal mat­ce se s ní stý­kat,“ popi­su­je Míša. Mat­ka se muži nedo­ká­že vze­přít, bez jeho sou­hla­su nesmí ani na nákup, je na něm finanč­ně závis­lá, jed­nou si dce­ra všimla, že má mat­ka mod­ři­ny. „Když se v minu­los­ti poku­si­la mat­ku brá­nit, nevlast­ní otec ji chtěl také uho­dit, tak­že se ho bojí,“ dopl­ňu­je Deni­sa. Mamin­ka s ní odmí­tá o pro­blé­mech mlu­vit.

Navíc otčím nedá­vá Micha­e­le pení­ze, pro­to si mla­dá dív­ka sna­ží při­vy­dě­lat ale­spoň o víken­dech na bri­gá­dách. Po něko­li­ka setká­ních s pra­cov­ni­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra se Míša roz­hod­la vyu­žít mož­nos­ti psy­cho­te­ra­pie a po čase udě­la­la jeden vel­mi důle­ži­tý krok – odstě­ho­va­la se na inter­nát. „Cho­dí více na bri­gá­dy a pomá­há­me jí s žádost­mi o soci­ál­ní dáv­ky a s návrhem na sta­no­ve­ní výživ­né­ho od obou rodi­čů po dobu stu­dia,“ líčí vedou­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra.  Micha­e­la samo­zřej­mě dopo­sud nemě­la zku­še­nos­ti s jed­ná­ním s úřa­dy, sou­dy, se sepi­so­vá­ním návrhů a vypl­ňo­vá­ním mno­ha for­mu­lá­řů.

„Je to pro mě vel­mi nároč­né obdo­bí, potře­bu­ji se nejdřív posta­rat sama o sebe, ale stá­le se sna­žím a budu se sna­žit pomo­ci také mamin­ce,“ říká Míša. Otčím její mat­ce zaká­zal vídat se s dce­rou, nicmé­ně přes­to si občas zavo­la­jí a mat­ka se koneč­ně roz­hod­la také navští­vit inter­venč­ní cen­t­rum. Pro­to­že nym­bur­ská pobočka síd­lí na náměs­tí v budo­vě Čes­ké spo­ři­tel­ny, naby­la mat­ka Míši dojmu, že by její muž nemu­sel zjis­tit, kam ve sku­teč­nos­ti šla, kdy­by ji náho­dou někdo z jeho zná­mých zahlé­dl. „Má za sebou jed­nu schůzku a zatím není moc odhod­la­ná situ­a­ci řešit, ale dou­fám, že mi tady pomo­hou pře­svěd­čit ji,“ dopl­ňu­je Micha­e­la.

„Krok dce­ry řešit situ­a­ci v rodi­ně byl vel­mi odváž­ný. Mno­ho mla­dých lidí ode­jde z rodi­ny, pře­tr­há vzta­hy s rodi­či a zůstá­va­jí všich­ni nešťast­ní,“ říká vedou­cí inter­venč­ní­ho cen­t­ra, kte­ré kli­en­tům nabí­zí psy­cho­so­ci­ál­ní a soci­ál­ně práv­ní pora­den­ství, kri­zo­vou inter­ven­ci, pomoc při komu­ni­ka­ci s insti­tu­ce­mi, dopro­vod k jed­ná­ním, práv­ní pod­po­ru i psy­cho­te­ra­pii. Všech­ny služ­by jsou zdar­ma, dob­ro­vol­né a ano­nym­ní.

Drti­vou vět­ši­nu kli­en­tek Inter­venč­ní­ho cen­t­ra Respon­dea tvo­ří ženy. Pro ilu­stra­ci v roce 2021 inter­venč­ní cen­t­rum pomá­ha­lo 119 ženám a 6 mužům, v roce 2020 pra­co­va­lo se 151 žena­mi a 8 muži. Pokud jsou oběť­mi muži, obvykle se jed­ná o seni­o­ry – Respon­deo neře­ší jen pří­pa­dy part­ner­ské­ho nási­lí, ale i mezi­ge­ne­rač­ní­ho, kdy oběť­mi býva­jí sta­ří rodi­če nebo pra­ro­di­če. „Bohu­žel seni­o­ři jsou mno­hem méně moti­vo­va­ní svou situ­a­ci měnit. Jsou zatí­že­ní tím, že vycho­va­li násil­ní­ka a vní­ma­jí to jako svo­je selhá­ní. Aby zís­ka­li před­běž­ná opat­ře­ní, je potře­ba situ­a­ci a nási­lí podrob­ně popsat, a to je pro ně vel­mi nároč­né. Sty­dí se za to, že vycho­va­li syna či dce­ru, kte­ří je bijí, berou jim pení­ze, zamy­ka­jí je doma a podob­ně,“ dodá­vá ješ­tě Ale­na Líba­lo­vá, ředi­tel­ka Respon­dea.

Inter­venč­ní cen­t­rum pro­vo­zu­je poboč­ky v Nym­bur­ce, Kolí­ně, Mla­dé Bolesla­vi a Bran­dý­se nad Labem. V okre­sech Měl­ník a Kut­ná Hora posky­tu­je pomoc terén­ní for­mou.